ހުދުރަންފުށީގެ 8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މޫދު ރެސްޓޯރަންޓް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ

މާލެ އަތޮޅުގައި ހިންގާ ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓުގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއްގައި 8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މޫދު ރެސްޓޯރެންޓާއި ވޯޓާ ވިލާއެއް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.


ހުދުރަންފުށީގެ މުވައްޒަފަކު ބުނީ މި ހާދިސާގައި އެނދި ރެސްޓޯރަންޓަކީ ކުރިން ބޭނުންކުރި މޫދު ދެ ކޮޓަރި އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައި ހުރި ތަނެއް ކަމަށެވެ. ރެސްޓޯރަންޓް ހަދަން އަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަވި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރޭ ދަންވަރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިންވާލެވުނީ އެމްއެންޑީއެފާއި ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުން ދެ ގަޑިއެއްހާ އިރު މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބެ އެވެ.

ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކި މުވައްޒަފު ބުނީ އިތުރު ވޯޓާ ވިލާއެއްގެ ފުރާޅުން ބައެއް ވެސް، މި ހާދިސާގައި، އަނދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ވޯޓާ ވިލާއެއް އަނދާފައި -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ ކޮން ތަނެއްގައި ކަމެއް ރިސޯޓަކުން ނުބުނެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވިކަން އެތަނަށް އެންގީ ދަންވަރު ދޭއްޖަހާކަންހާ އިރު އެވެ. އަލިފާންގަނޑު ނިންވާލެވުނީ ފަތިހު 4:30 ހާއިރު ކަމަށް ވެސް، އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ.

ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފު ބުނި ގޮތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު އެ ހިސާބުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތެވެ. އަލިފާން ރޯވެފައި ހުރި ތަން ފުރަތަމަ ފެނުނީ ރިސޯޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.