ޚަބަރު / ބީއެމްއެލް

ގާސިމާ ދޭތެރޭ އަމަލުކޮށްފައި ވަނީ އެކަން އޮންނަ ގޮތަށް: ބީއެމްއެލް

އެމްއެމްއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފ. ނިލަންދޫ ބްރާންޗުގެ މެނޭޖަރު ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ އާ ދޭތެރޭ ބޭންކުން ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ވަނީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަން އޮންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ބޭންކުން މުވައްޒަފުންނަށް މައުލޫމާތުތަކެއް ދީފި އެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ފޮނުވާފައިވާ ދެ ސަފުހާގެ ލިޔުމެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ބޭންކުން ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ވެސް، ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި ބުނެފައި ވަނީ ގާސިމް އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އެ މައުލޫމާތުތައް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ދިނުމުގެ ފަހުން ކަމަށާއި އެ ވަރު ނުބަލައި، އެ މައުލޫމާތުތައް އާންމު ކުރުމަކީ ހިތާމަވެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބޭންކުގެ އިންޓާނަލް މެމޯއެއްގެ ގޮތަށް ފޮނުވި ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ޝާމިލުވި އެސްއޯއެފް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ގާސިމް އާއްމުކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށެވެ. ބޭންކިންއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުން ބޭންކް އެކައުންޓެއްގެ މައުލޫމާތު ދެވޭނީ ތަހުގީގަކަށް، ތަހުގީގީ އިދާރާއަކަށް އެކަންޏެވެ. އެނޫން ފަރާތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ބޭންކްގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް އަދި ކުރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މަނާ ކަމެކެވެ.

ގާސިމް ވަނީ ފެބްރުއަރީ 14، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ސިސްޓަމަށް ވަދެ، އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްގެ ތަފުސީލު ބެލުމަށް ފަހު އޭގެ ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެއް ނަގައިފައި ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން ފެބްރުއަރީ 14، 2016 ގައި ހަމަ އެ އެކައުންޓުން ހިންގާފައިވާ ވަކިވަކި މުއާމަލާތްތަކުގެ ތަފުސީލުތަކުގެ ސްކްރީން ޕްރިންޓް ވެސް ނަގާފައި ކަމަށް ލިޔުމުގައި ވެ އެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ޖީމެއިލް އެކައުންޓަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި އޮފީސްތަކަށާއި ބޭންކުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެ އެވެ.

އެހެންވެ، އެކައުންޓްގެ މައުލޫމާތުގެ ރައްކާތެރިކަން ބޭންކިން އުސޫލުން ބޭރުން ގެއްލުވާލައިފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ބޭންކަށް ގާނޫނާއި ގަވައިދުތައް ލާޒިމް ކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އޭނާ ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކުރެވި، ގާނޫނާއި އަދި ބޭންކާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފައި ވާތީވެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް ހަވާލުކުރި ކަމަށް، ގާސިމްގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ބޭންކުގެ ވިސްލް ބޮލޯވަރުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ގާސިމަށް މި މައްސަލައިގައި 1 އަހަރާއި 4 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެ މުއްދަތު ތަންފީޒުކޮށް މިދިޔަ އަހަރު މިނިވަން ވެފަ އެވެ.

ގާސިމް އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައި ވާއިރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށާއި ފުލުހުންނަށް އެއަށް ވުރެ އެ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ލިޔުމުގައި ބުނެފައި ވެ އެވެ. އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެ މައުލޫމާތު ދިނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އޮޑިޓެއް ކުރަން ވެގެން އެ އޮފީހުން އެދުމުންނެވެ. ފުލުހުންނަށް އެެެ މައުލޫމާތު ދިނީ ތަހުގީގަށް ބޭނުން ވެގެންނެވެ. ބީއެމްއެލްއިން އެ އިދާރާތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި އެއީ ގާސިމް އެ މައުލޫމާތު ފަޅާއަރުވާލުމުގެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ކަމަށް ލިޔުމުގައި ވެ އެވެ.

ގާސިމް އެ މައުލޫމާތު ފަޅާ އަރުވާލީ ޖެހިގެން އައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވެސް ވަނީ ނެރެފަ އެވެ. އެ ރިޕޯޓް އެކުލައިލީ ބީއެމްއެލްގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި ކަމަށް ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަދި ހިތާމަ އަކީ ގާސިމް މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއިރު، މިކަމާ މެދު ބޭންކުން އަަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ގާސިމަށް އޮޅުން ފިލުވާފައި ނެތް ކަން ކަމަށް ވެސް ލިޔުމުގައި ވެ އެވެ.

ބޭންކުން ބުނެފައި ވަނީ ގާސިމާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖުބޫރުވީ އެ ފިޔަވަޅު ނާޅައިފި ނަމަ ކަސްޓަމަރުންނާއި ބޭންކާ ގުޅުން އޮންނަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ބޭންކްތަކާއި މާލީ މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލި ބޭންކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބޭނެތީ ކަމަށް ލިޔުމުގައި ވެ އެވެ. އަދި އޭނާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބޭންކަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ލިޔުމުގައި ވެ އެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނެފައި ވަނީ މި ލިޔުން މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ ބޭންކުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި އެ މައުލޫމާތުތައް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމާއި ބޭންކު ތެރޭގައި ކަންކަން ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ވިސްލް ބްލޯ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

103 ކޮމެންޓް, 257 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 26%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 72%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ގޯޕާލް

30 October 2018

"ކަންކަން ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ވިސްލް ބްލޯ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނިޒާމުގެ..." ލޮލް. މިނިޒާމުގައި އޮންނަނީ ވިސްލް ބްލޯކުރަންޖެހޭނީ ވިސްލްގެ ތެރޭގައިއޮންނަ "އޮށް" ނެގުމަށްފަހު ކަމަށް ދޯ؟ އަދި ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންކުރެން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ދޯ؟ ވަރަށް ހެއްވާ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

އުމަރު1234

30 October 2018

ޤާސިމްގެ ސަބަބުން ޕަބްލިކަށް މިވާހަކަ ފަޅާ އެރީ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަސްޓަމަރެއްގެ ބޭންކް ބެލެންސް، ސްޓޭޓްމަންޓް ފަދަ ތަކެތި ބަލައި އެ މައުލޫމާތު އެހެން މީހުންނާއި ޝެއާ ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން. އެ ޓްރާންސެކްޝަން ތަކަކީ ގޯސް ތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓްކޮށް އެއަށް ބޭންކުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި ނަމަ ތިގޮތަށް ޗާޓުން ބޭރުން ކަންތައް ކުރުމުން އެކަން ބަލައިގަންނަން ފަސޭހަވީސް.

The name is already taken The name is available. Register?

މައުޝާ

31 October 2018

ބޭންކުގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓް ޑީޓެއިލްސްއެއް ނޫން ލީކުކުރީ. ޥަގުންތަކެއްގެ ވައްކަން ފަޅާ އަރުވާލީ. މައްސަލައެއް ނޫން. ގޯސް ހެދީ އެންޑްރޫ

The name is already taken The name is available. Register?

ޥިސްނާ

30 October 2018

މިހާރު ތިޔަ މެމޯއެއް ފޮނުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ބޭންކުގައި މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރަންތިބި މުބައްޒަފުންނަށް ބިރުދެއްކުން ވެރިކަން ބަދަލުވާ ދުވަސްވަރުކަމަށްވާތީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ ކަރަޕްޝަން ފަލާއަރުވާލާނެތީ ބިރުދައްކަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ބަންޑާރީ

30 October 2018

މަށަށް ހީވަނީ ގޯނި ގޯނީގައި ހުރި ސާމާނުތައް ގޯނިން ބޭރުވެދާނެތީ ތަނުތެރޭގައިތިބި ބަޔަކޔ މަރަށް ތެޅޭތީ އަވަހަށް މުވައޒަފުންނަށް ކުށްތައްދައްކައިގެން މުވައްޒަފުން ހިތް ބިރުގަންނަވަނީހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަމުގާސަލީމު

30 October 2018

ވަގުންދިފާއުކޮށްދޭފަދަ ގަވާއިދުތައް ނައްތާލުމަށް ގޮވާލަން. ކަންއޮތްގޮތޭކިޔާ ދިވެހިންލާލި ހިސާރިކޮށް އަމިއްލަކުރާއިރު އެއްޗެކެޭނުބެނެތިބޭނީ އެކަމުގައި އަމަލީގޮތުނަބައިވެރިވާމީހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫސް ބަލާމީހާ

30 October 2018

މިހާރު ތިޔަ ބަޔާން ނެރެ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް. ވަގުތު ފާއިތުވީމާ ތިމާމެންކަންކުރީ ރަނގަޅަށޭ ބުނުމުގެ ހައްޤެއް ބޭންކަކަށްވެސް ނޯންނާނެ. މިހާރު ތިޔަދައްކާ ވަހަކަތަކަކީ ތިމާމެން ދިފާޢުވުމަށް ދައްކާވަހަކަތަކެއް. އަދި އެހެން ބައެއްގެ މަސްލަޙަތުތަކެއް ރައްކާކޮށްދެންވެސް ބޭނުންވާތީ. ތިތަން ހިންގަންވެގެން ސަރުކާރުން ގެނައިމީހާވެސް މިހާރު ތަން ދޫކޮށްލާފައި ދާން އުޅޭކަމަށް މިނޫހުންވަނީ ކިޔާފައި . ފޭކު ކަންކަން

The name is already taken The name is available. Register?

މަހާރެހެންދި

30 October 2018

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުންޏަސް ހަމަ ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ގާސިމު ތިޔަ މައުލޫމާތުތައް ލީކު ނުކޮއްލިނަމަ ތި ހުރިހާ ތަނަކުން ތިޔަ ވައްކަން ފަސްއަޅާ ފޮރުވާނެ. ބޭންކުން ފުލުހުންނާއި އޭސީސީއަށް ތިޔަ މައުލޫމާތު ދިނުމެކޭ އަދީބުއާއި ހަވާލު ކުރުމެކޭ ހުރީ ކޮން ތަފާތެއް؟ ތިޔަ ވައްކަމަކީ އެންމެންނަށް ބައި އެޅިގެން ހިނގައިދިޔަ ވައްކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ްއުމަރު1234

30 October 2018

ހިއެއްނުވޭ ޤާސިމް ކަންތައް ކުރިގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ބޭންކަކުން ދެން ޤާސިމަށް ވަޒީފާ އެއް ލިބޭނެހެނެއް. ބޭންކުގައި ހެދިފައި ހުރި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓްކޮށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިނަމަ ތިހެން ހެދި ނަމަވެސް ބަލައިގަންނަން ފަސޭހަވީސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕިންކް ޑާންސް ޑާންސް

31 October 2018

ބަލަމާ ދޯ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޖްވާ

30 October 2018

ބަލަގަ ވިސްލް ބްލޯވަރުން ދޭ ރައްކާތެރި ކަމެއް އޮވޭތަ؟ ޤާސިމް ގެ އެ އަމަލުން ޤައުމަށް ވީ ފައިދާ ތޯ ނޫނީ ގެއްލުން ތޯ ވެސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭނު! ސަބްސްޓަންސް އޯވަރ ލީގަލް ފޯމް ކިޔާ މަފްހޫމެއް އޮންނަނީ ކަމެއް ވެގެން ކަން އެބަ އެގެންޖެހޭ! ޤާސިމަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް!

The name is already taken The name is available. Register?

މަހުމާ

30 October 2018

68 މިިލިޔަން ޑޮލަރ ދައުރު ކޮއްފައިވަނީ ސީދާ ބީއެމްއެލް ތެރެއިން. މީ ލީކުކުރި ސްޓޭޓްމެންޓުން ދައްކާ ޢަދަދު.

The name is already taken The name is available. Register?

ދާދޭ

30 October 2018

ބަލަ ބޭންކަށް ނޭގޭތޯ ގާނޫނާ ޚިލާފު މުޢާމަލާތްތަކެއް ބޭންކުގެ ތެރެއިން ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ އެކަން މުވައްޒަފުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ. ޚާއްޞަކޮށް މެނޭޖަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްގެންނަންޖެޙޭނެ. ތިކަމުގައި މައިބޭންކުގެ އިސްވެރިން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ. "ޝީ"ގެ ފައިސާގެ ޚިޔާތުގެ މައްސަލައިގާ އެފަރާތަށް ބޭންކުން ގުޅި ދެއްތޯ؟ މާގިނަ ފައިސާގާތީ އަހާލީޔޭ ބުނެ. ބޭންކުން ބޮލުން ނައްޓާލަނީ ކަމަށްބެލެވެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454