ވައުދު ފުއްދުމުގައި އެހީވުމަށް ރައީސާއި މޯދީ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ގާއިމު ކޮށްދިނުމަށް، އިންތިޚާބީ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ އާއި ރައީސް އިބުރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.


މި މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މޯދީ މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު މޯދީ ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނެރުނު، ދެ ގައުމުގެ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނީ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖެއާ އެކު ތަރައްގީގެ މަގުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މޯދީއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އެންމެ ބޮޑަށް އަލިއަޅުއްވައިލެއްވީ ރާއްޖެ އަށް ގެދޮރާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރަށެވެ. ރާއްޖެ އަށް އެހީތެެރިވެދެވިދާނެ ގޮތްތަކުގެ ތަފުސީލާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ދެ ބޭފުޅުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބައްދަލުކުރައްވަން ވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެގޮތުން ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިންޑިއާ އަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރްވުމަށް މޯދީ ދައުވަތު ދެއްވި އެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް އިޖުތިމާއީ ތަރައްގީ ގެންނަން އެހީތެރިވާން އިންޑިއާ އިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. ދެ ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތަކަށް އޮތް ފުރުސަތު ފުޅާކުރައްވާތީ މޯދީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކުރެއްވި ތަގުރީރުގައި ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ހާމަ ކުރައްވަމުން އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އާއި އަވަށްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ބަދަހި ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.