ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ކަންކަމުން ދުރުވެ ތިއްބެވުމަށް ވަޒީރުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކަށް މަގުފަހިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުން ދުރުވެ ތިއްބެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.


އެމަނިކުފާނު މިކަމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކުން ދުރުވެ ތިއްބެވުމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުގެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއިރު، މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމުގެ ވައުދާ އެކު އެވެ.

އަދި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވިދާޅުވި ގޮތަށް، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދައުލަތުގެ އެކި އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް، އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި، ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވައިފަ އެވެ.

ކެބިނެޓުގެ މިއަދު ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސް ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަން ވީ އެންމެ ބާރުމިނެއްގައި ފުރިހަމަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި އިދާރާތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީލާއި އިދާރާތަކަށް ހިނގާ ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކުގެ އިތުރުން މެނުއަލްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވެސް ކެބިނެޓުގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާ ކުރެއްވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"މީގެ އިތުރުން ހިނގަމުން އަންނަ އަދި ރޭވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޤައުމީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ކޮމިޓީތަކުން ހޯއްދެވި ހޯއްދެވުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު ވެސް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ،" ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ވެ އެވެ.