ޗައިނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދައިދީގެން: މާރިޔާ

ރާއްޖޭން ޗައިނާއާ އެކު އަސްކަރީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓެން އޮތީ ރާއްޖޭގައި ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ކަމަށާއި އެފަދަ ހުއްދައެއް އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދިން "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެ އެއްވެސް ގައުމަކާ "ރުޅިއެއް ނޫން" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަސްކަރީ ގޮތުން ގުޅުން ބާއްވާ ގައުމުތަކަކީ އިންޑިއާ އާއި ސްރީލަންކާ ކަމަށް ވާއިރު އެއީ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް ވީމަ ބާއްވާ ގުޅުންތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ ވެސް އެ ގުޅުން ބޭއްވޭ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ޗައިނާއަކީ ރާއްޖެއާ ދުރުގައި އޮތް ގައުމަކަށް ވާއިރު އެ ގައުމާއެކު އަސްކަރީ ގުޅުން ބޭއްވެން އޮތީ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން ވަކި ސަރަހައްދެއް ދީގެން ކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޗައިނާއަކީ ޕެސިފިކްގައި އޮންނަ ގައުމެއް. އެ މީހުންގެ އަސްކަރިއްޔާ އުޅެނީ މުޅިން އެހެން ހިސާބެއްގައި. އެހެންމީހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރެކްޓިކަލީ ޗައިނާއާ އެކީ އަސްކަރީ ގުޅުންތަކެއް ހިންގާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންނަށް އެބަ ބޭސްއެއް ދޭންޖެހޭ،" މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު އިންޑިއާ އަކީ އެ މީހުންގެ ގައުމެއްހެން، އިންޑިއާގައި ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ވަގުތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތަށް ތިބި ބައެއް އެއީ. އެހެންވީމަ އެ ހަގީގަތް ހިނގާ ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އޮޅުވައިނުލުމަށް،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ، އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާލީ އެހީ ދޭން ހުށައެޅި ކަމަށް، ޖަޕާންގެ ބޮޑު ނޫހަކުން ބުނެފައިވާ ބުނުން މާރިޔާ ދޮގު ކުރެއްވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ތާކުންތާކު ޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަވައްޓެރި ގައުމަކަށް ވާއިރު އިންޑިއާ ސިފައިން ދާއިމީކޮށް ރާއްޖޭގައި ތިބެން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއަކީ އަސްކަރީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމަކަށް ވުމެވެ.

"އެހެންވީމަ އެ މީހުން މި ތަނަށް އައިސް މިތާ [އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް] އަޅައިގެން އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އެ މީހުންގެ އޮތް ކަމަކަށް. އެ މީހުން ރަށުގައި ތިބެގެން އެ ހުންނަ މަރުކަޒުތަކުން މިތަން ކަވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ކައިރީގައި އޮންނަ ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ."

"ހއ. ތުރާކުނުން އައްޑު އަށް ދާން މާ ގިނައިރު ނަގާނެ އިންޑިއާ އިން އަޅުގަނޑުމެން މާލެ އައުމަށްވުރެ. އެހެންވީމާ އެ ކަހަލަ ވާހަކައަކީ ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ބަޔަކު ބޭރަށް ނެރޭ ވާހަކައެއް."

ހެލިކޮޕްޓަރު މުހިންމު، އެއީ އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީ

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ހެލިކޮޕްޓަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ރޭ ވަނީ ރައްދު ދެއްވައިފަ އެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ހެލިކޮޕްޓަރަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރަނީ އިންޑިއާ އިން ކަމަށް ވާއިރު އެއީ ދިވެހި ދައުލަތުން ހަރަދެއް ނުކޮށް ލިބޭ މުހިންމު ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

"މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަނެއް ހެދިއްޔާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ވެސް ދެނީ އިންޑިއާ އިން. ސާޗިން ރެސްކިއު އަށް ބޭނުން ކުރާއިރު ވެސް އޭގެ ހުރިހާ ތެލެއް އަޅައި ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރަނީ އެ މީހުން [އިންޑިއާ]. އެއީ އެ މީހުންގެ އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން އޮންނާތީ،"

އަމިއްލަ އަށް ހަރަދު ކޮށްގެން އެފަދަ ކަންކަން ބެލެހެއްޓޭ ވަރަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކަންކަން ކުރައްވާނީ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުގެ އެހީގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފެނާއި ނަރުދަމާ ކަހަލަ އެތައް ބައިވަރު ކަމެއް ހުއްޓާ ހިނގާފާނެ ކާރިސާއަކަށް އެއްޗެހި ގެނެސް ބަހައްޓާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެފޯޑެއް ނުކުރެވޭނެ. ބޮޑެތި އިކްއިޕްމެންޓް ބަހައްޓައިގެން ތިބޭކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެފޯޑެއް ނުކުރެވޭނެ،"

އެއީ ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ވަކި ބާރެއް ދިނުން ނޫން ކަމަށާއި މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވެސް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ޒަމާނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިގެން ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ޓްރެޓްސްއެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ. އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ނުކުރެވޭ ކަމެއް."

ރާއްޖޭން އަމިއްލަ އަށް އެކަން ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނެ މީގެ ކުރިން "ސިޔާދަތު" ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައި ހުރީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބަލި ނުވާއިރު ބުނާނެ ތިމަންނަ ބޭނުމީ ސިޔާދަތޭ. ބަލިވެގެން މާލެ އަށް ގެންނަންވީމަ. ފްލައިޓް ޓިކެޓެއް ނުލިބި އެހެން އުޅޭ ވަގުތު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވޭ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ވެސް."

ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަން އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވި ގޮތަށް ދިވެހި ޕައިލެޓުންނާއި މެކޭނިކުން ތަމްރީނު ނުކޮށް ވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ގައުމުން ވެސް ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އިން ބުނަނީ ތަމްރީނު ކުރުމަށް ރާއްޖެ ސިފައިން މީހަކު ހަމަނުޖައްސަނީ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ސިފައިން ބުނަނީ އެކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާބުނުވާ ކަމަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގައި ޖާސޫސެއް ނުކުރޭ: މާރިޔާ

އަސްކަރީ ކަންކަމާ މިހާރު ވިސްނަން ޖެހޭނީ ކުރީގައި ވިސްނި އުސޫލުން ނޫން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވެ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ޖާސޫސް ކުރާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ "އުޑެއްބުޑެއް" ނޭނގޭ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރަކު ކޮންމެހެން މިލްޓްރީ ހެދުން އަޅައިގެން އިންޓެލިޖެންސްއެއް ނުހިންގާނެ.... ޔުނީފޯމް އަޅާލާފަ ތިމަންނަ މިހިރީ އިންޓެލިޖެންސްއޭ ނުއެއް ބުނާނެ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ވާހަކަތަކެއްހެން. ޓެކްނޮލިޖީކޮށް އެހާ އެޑްވާންސް ބަޔަކަށް ކޮންމެހެން މިތާ ސިފައިން ބައިތިއްޓައިގެން ޖާސޫސްކުރެޔޭ ބުނީމަ އެއީ ދެން ވިސްނާ އެ ވާހަކަ އެ ދައްކަވަނީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށްކަން."