ކަރެކްޝަންސްގެ އިސްވެރިންގެ ޝަރުތަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކު ކަމަށް ނުވިޔަސް، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވޭނީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ) އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކު ކަމަށް ނުވިޔަސް، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އެ ދެ މަގާމަށް ވެސް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަރެކްޝަންސް އިން ބަލަހައްޓާ އާންމު ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް މީހުން އައްޔަން ކުރުމުގައި ވެސް ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކަށް ނުވިޔަސް، އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވެސް އެ ބިލުގައި އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައިވަނީ އިއްވައިފަ އެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ބިލް ހުށަހަޅާފައި ވާއިރު، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމު މިވަގުތު އޮތީ ހުސްކޮށެވެ. އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަހުމަދު ޝިހާން އެ މަގާމުން ދާދިފަހުން ވަނީ ވަކި ކުރައްވައިފަ އެވެ.