ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2015 ގައި ހުކުމްކުރީ ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީ އަށް ދިދަތަކެއް ގަތުމަށް ކުރި އިއުލާނަކާ ގުޅިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރި ކަމަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރުމުންނެވެ.

އެ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމުގައިވަނީ ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި އިޖްރާއީ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު، ކުރީގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާގު ވެވިފައިވާތީ އެ ހުކުމް ބާތިލްކުރާ ކަމަށެވެ.

އިޖްރާއީ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރީ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް 2014 ގައި ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން އޭރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރިއިރު، އިސްތިއުނާފްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި އޮތުމެވެ.

ހުކުމް އިއްވަވަމުން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް ވިދާޅުވީ އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަނޭޅި އޮތީ ހައި ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމުނުއިރު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު އޭރު ހުސްކޮށް އޮތުމުން ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އާ ޕީޖީއަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ފަހު ވެސް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިސްތިއުނާފް ހައްގަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބިފައިވާ ހައްގެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ފަނޑިޔާރު އަރީފް ވިދާޅުވީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު އެކި ގައުމުތަކުގައި ތަފާތު ކަމަށެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަނޭޅި އޮތުމަކީ ދަށު މަރުހަލާގެ ހުކުމް ނިހާއީ ހުކުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަހުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވެނީ ވެސް ހަމައެކަނި ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކަން ފަނޑިޔާރު އަރީފް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ހުކުމް އިއްވި މަޖިލީހުގައި ނާޒިމް ވެސް ހާޒިރުވެ އިންނެވި އެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަރީފްގެ އިތުރުން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ބެންޗުގައި ދެން ތިއްބެވީ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެވެ.

ނާޒިމްގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލް ކުރިއިރު، އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާތީ އޭނާގެ ޖަލު ހުކުމް ފަސްކުރަން އެ ކޯޓުން މިދިޔަ މަހު އޮތީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. އަމިއްލަ އަށް އަރުވާލެވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު ނާޒިމް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ އަމުރު ނެރުމުންނެވެ.

ނާޒިމް ޖަލަށްލާން 2015 ގައި ކުރި ހުކުމާ އެކު އޭނާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލުނެވެ. އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން ޖަލުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން އޭނާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ނާޒިމްގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލް ކުރިއިރު، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ތޮލްހަތު އިބްރާހިމް ކަލޭޭފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ.

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ޖަލަށްލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރެއަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފަ އެވެ.