މެމްބަރުންނަށް ފިިޔަވަޅު އަޅަން ބާރުއަޅާއިރު، ރިޔާޒް ރަޝީދު ވެސް ވިޕްލައިނަކާ ހިލާފުވި ކަމުގެ ސުވާލު؟

ޕީޕީއެމްގެ ވިޕްލައިނާ އެންމެ ފަހުން ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ރިޔާޒް ރަޝީދެވެ. އެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު ނާޅުއްވައި ދޫނުކުރައްވާނެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މީޑިއާގައި ދައްކަވައި އަދި ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ވައިބާގައި އެކަން އެހެން މެމްބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އެކަމަކު ވިޕާ ހިލާފުވި ބައެއް މެމްބަރުންނަށް އިއްޔެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާއިރު، ސީދާ ރިޔާޒް އެ މަގުން ވަޑައިގެންފި ކަމަށް ބައެއް އެހެން މެމްބަރުން ތުހުމަތު ކުރައްވަ އެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާޒަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް މިހާތަނަކަށް ނޭޅުމަކީ އެ މެމްބަރުންގެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ރޭ ވިދާޅުވީ، ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަންނަން ވޯޓު ނެގި ދުވަހު ރިޔާޒް މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަތުމަކީ ވިޕާ ހިލާފުވުން ކަމަށް އެ މެމްބަރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"ވިޕްލައިން ނެރެފިއްޔާ މަޖިލީހަށް ނުގޮސް ވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ގަވާއިދުގައި. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ، ވޯޓު ދެއްވަން ޖެހޭނެ، އެއީ ބަލި އެނދުގައި އޮތް ކަމަށްވިޔަސް،" ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރިޔާޒަކީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ އެންމެ ސީނިއާ އެއް މެމްބަރު. އަދި ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވާ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވާ އެއް ބޭފުޅާ. އަބުރުގެ ބިލް ފަދަ މުހިންމު ބިލް ބަލައިގަތުމުގެ ވޯޓު ނެގި ދުވަހު އެ ބޭފުޅާ މަޖިލިހަށް ވަޑައިނުގަތުމަކީ ވެސް ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވުން."

ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ވައިބާގައި ވެސް ބައެއް މެމްބަރުން މި ޝަކުވާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރަށް އެހާ މުހިންމު އަދި އެ ބިލު އަވަހަށް ފާސްކުރުމަށް ބާރު އަޅައި ވައިބަ ގުރޫޕްގައި އެހެން މެމްބަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި ރިޔާޒް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ފަހު، ބިލް މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިގަތުމުގެ ވޯޓަށް މަޖިލިހަށް ވަޑައިނުގަތުމަކީ ބަލަންޖެހޭ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެ އެވެ.

އެކަމަކު ބައެއް މެމްބަރުންގެ ވާހަކަތައް ރިޔާޒް ދޮގުކުރައްވަ އެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު، އޭނާ ރަށުގައި ނެތްކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު އަށާއި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނަށް ވެސް އަންގަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެ ދުވަހު އަންނަން އަޅުގަނޑު އުޅުނީ. ފްލައިޓު ޑިލޭވެގެން އާދެވުނު އިރު މެންދުރު ދޭއް ޖަހާފައި ހުރީ. މޯލްޑިވިއަނަށް ވެސް އެކަން އެނގޭނެ،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފްލައިޓް ޑިލޭވިކަން ވެސް އަންގަން ޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް އަންގާފައި އޮންނާނީ."

މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ވާހަކަދައްކަވަނީ: އޭނާ ވެސް ވިޕަކާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ތުހުމަތު ކުރައްވާ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލޭގައި ނެތް މެމްބަރަކު ތްރީ ލައިން ވިޕާ އެއްގޮތަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އަދި ރަށުން ބޭރުގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން ކުއްލިއަކަށް މެމްބަރުން މާލެ ނުގެނެވޭނެތީ އެކަމުގައި ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ހުސެއިން މަނިކު ދޮން މަނިކު އުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަވަނިކޮށް އުމްރާ ކެންސަލް ކުރުވާފައި އޭނާ ގެނައި ގޮތަށް ރިޔާޒް ވެސް، ބިލް ބަލައިގަތުމުގެ ވޯޓަށް ގެނެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުސެއިން މަނިކު އުމްރާއަށް ސައޫދީގައި ހުންނަވަނިކޮށް، އުމްރާ ވެސް ކެންސަލް ކުރުވާފައި މާލެ ގެންނެވީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާ ބިލް ފާސްކުރުމުގެ ވޯޓަށެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާ ބިލް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ނެގި ދުވަހު، ދުރާލައި މެމްބަރުން މަޖިލިހަށް ގެންނަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ބިލު ފާސްކުރަން ވޯޓު ނެގި ދުވަހު މެމްބަރުން ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އެ ދުވަހު މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގެންފި ނަމަ، ވިޕާ ހިލާފުވީ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ހާލަތު އައިސްގެން އުޅުނު ދުވަހެއްގައެއް ނޫން އަޅުގަނޑާ މިކަން ދިމާވީ. ހަގީގަތުގައި މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ ގަސްދުގައި ވިޕާ ހިލާފުވަނީ މެމްބަރުންތަކެއް،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ރިޔާޒްގެ އެ ވިސްނުމާ ދެކޮޅު މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެނީ ވަކި ކަމެއް ކުރަން ލާޒިމް ކޮށްފައި ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން މަޖިލިހަށް މެމްބަރުން ވަޑައިގަތުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވިޕްލައިނާ ތަކުރާރުކޮށް ހިލާފުވަމުންދާ މެމްބަރުން އެކަން ކުރަނީ ދެ ބޭނުމެއްގަ އެވެ. އެއީ އެހެން ބައެއްގެ ނުފޫޒުން ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނެތްކަން ދައްކަން ނުވަތަ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ނުތަނަވަސްކަން އޮތްކަން ދައްކަން ކުރާ ކަމެކެވެ.

އެކަމަކު ވިޕާ ހިލާފުވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކާ ހިލާފު ބިލްތަކަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަކީ ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ވިޕާ ހިލާފުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށެވެ.

"ސީދާ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބިލްތަކެއް ފަހަކަށް އައިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މި ފާސްކުރަނީ. އަބުރުގެ ބިލާއި އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރެވޭ ގޮތަށް ބިލެއް ފާސްކުރުމަކީ ސީދާ ގާނޫނުއަަސާސީއާ ހިލާފު އަމަލެއް. އެކަމުގައި ބައިވެރިވާން ބައެއް މެމްބަރުން ބޭނުން ނުވުމަކީ މިކަމުގައި ނުފޫޒެއް އޮތްކަން ދޭހަވާ ކަމެއް ނޫން،" ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އިއްޔެ ފިޔަވަޅު ހަތަރު މެމްބަރުން. (ކ) އިން (ވ) އަށް. ހަލީލް، އަމީތު، ނަޝީދު އަދި ހުސެއިން މަނިކު ދޮންމަނިކު. - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އެންމެ ފަހުން ވިޕާ ހިލާފުވި ބައެއް މެމްބަރުންނާ މެދު އިއްޔެ ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލަށާއި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ހުސެއިން މަނިކު ދޮން މަނިކަށާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހާތަނަށް ތިއްބެވި ކޮމިޓީތަކުން އާދައިގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ފިޔަވަޅު އެޅި ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހަލީލަކީ މިހާތަނަށް އިގުތިސޯދީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީގެ އިސް މެމްބަރު ވެސް މެ އެވެ.

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އެހި ގަޑީގައި ހަލީލު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވި އެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގަންނަން ވޯޓު ނެގި ގަޑީގައި ވެސް ހަލީލް ނެތެވެ.

ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް، މަޖިލިހުގެ މުވައްޒަފަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާ ވެސް ވިޕަކާ ހިލާފުވި ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ތުހުމަތު ކުރައްވާ.

ކެލާ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ވެސް، އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރާ އިސްލާހު މަޖިލިހުން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ފާސްކުރިއިރު ވަޑައިނުގެންނެވި ކަމުގެ ޝަކުވާ ބައެއް މެމްބަރުން ކުރައްވަ އެވެ. އެކަމަކު އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދުވަހު ރަށުގައި ވަޑައިގެން ނެތް ކަން އަލީ އާރިފް މަޖިލިހަށާއި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެޓްރީ ގުރޫޕަށް އެންގެވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެޓްރީ ގުރޫޕުގެ މެމްބަރުން ތްރީލައިން ވިޕާ ހިލާފުވުން އާންމުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވަނީ އެ މެމްބަރުންނަށް މިރޭ ހިތްވަރު ދެއްވައި ބަޔާނެއް ވެސް ނެރުއްވައިފަ އެވެ. އެ ބަޔާނުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަމުން އަންނަ ބިލުތަކާއި އިސްލާހުތަކަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބިލުތަކެއް ކަމަށާއި އެއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާ މެމްބަރުން ކުރައްވަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އިއުލާން ކުރި އިސްލާހީ އެޖެންޑާގެ ދަށުން، ރާއްޖެއަށް ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާ އެކު މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ފިޔަވަޅުތައް ނެތިގެންދާ ތަނެވެ،" މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.