ފްލެޓް ދިނީ އިންސާފުންތޯ ބަލަން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫއާއި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އަދި ގުޅިފަޅު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައި ވަނީ އިންސާފުވެރިކޮށްތޯ ބަލަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ.


ފަސް މެންބަރުންގެ އެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދުނާނާއި ސ. މީދޫ، ގްރީންވިލާ، ފާތިމަތު ސާއިރާ އާއި ގ. ދާސްތާން، ނުޒުހާ އަލީމާ އާއި މއ. އަންޑާޕޫލްއާގެ، އަހުމަދު ތަލާލާއި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލީ ޝުހައިލެވެ.

ޑިސެމްބަރު، 19 ގައި، ރައީސް އެކުލަވާލެއްވި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތް ރިވިއުކުރުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

އެ ކޮމެޓީން ބެލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ފްލެޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބެލުމާއި ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަމާއި ޕޮއިންޓު ދީފައި ވަނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން ހިމެނެ އެވެ.

ނުހައްގުން ފްލެޓް ދީފައިވޭތޯ ވެސް އެ ކޮމެޓީން ބަލައި އެފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނަށްވާ ގޮތަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އެމީހުންނާމެދު ވެސް ކޮމެޓީން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ގުޅިފަޅު ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ދައްކައި، މިހާތަނަށް ވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ މީހުންނަށް ހައްގު ބަދަލު ދެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ކޮމެޓީން ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވެ އެވެ.

ގެދޮރު ބަހާފައިވާ ގޮތް ރިވިއު ކުރުމުގެ އިތުރުން އަލުން ފްލެޓަށް އެދި ހުޅުވާލުމަކީ މި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދެކެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދޫކުރި ގޮތާ މެދު އާންމުންގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑުވި އެވެ. ނަމަވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ފްލެޓް ދީފައި ވާނީ ހައްގުވާ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ.