ޚަބަރު / އަލީ ހުސައިން (ނޮވެލްޓީ)

"ތި ފޮޓޯ ޖަހަން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު މަރުވީމަ"

އަލީ ހުސެއިން (ކ) އާއި "ހަވީރު"ގެ ޗެއާމަން ޑރ. ޒާހިރު 2014 ގައި

"ހަވީރު" އަށް 35 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން 2014 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް އެރުވި އެންމެ ޚާއްސަ އެއް ބޭފުޅަކީ އަލީ ހުސެއިން އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކީ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަވައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެފަދަ ހަފުލާތަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވަޑައެއްނުގަންނަވަ އެވެ. އެހެންކަމުން "ހަވީރު"ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމީ އަލީ ހުސެއިންގެ އަރިހަށް ގޮސް އެވޯޑް އަރުވާށެވެ.

އެ ދުވަހު "ހަވީރު"ގެ ޗެއާމަން ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސެއިން އާއި "ހަވީރު"ގެ ކުރީގެ އެޑިޓަރު އަދި އޮންލައިން ނޫސްވެރިކަން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރެއްވުމުގެ އެއް ބާނީ ޑރ. އަލީ ރަފީގާ އެކު، އޭރު "ހަވީރު"ގެ އެޑިޓަރެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ދިޔައިމެވެ. އަލީ ހުސެއިންގެ މ. ވާރޭވިލާއަށް ގޮސް އެވޯޑް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފޮޓޯއެއް ނަގަން ޖެހޭނެ ނޫންތޯ ދެންނެވުމުން، ތިއީ "އަޅުގަނޑު ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ" ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު ޒާހިރުގެ އަތްޕުޅުން އެވޯޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ފޮޓޯއަށް އޭނާ ހުއްދަ ދެއްވި އެވެ؛ އެންމެ ޝަރުތަކާ އެކުގަ އެވެ: "ތި ފޮޓޯ ޖަހަން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު މަރުވީމަ" މި އެވެ.

މިއަދު އެ ފޮޓޯ "މިހާރު"ގައި މި ޖަހަނީ، އަލީ ހުސެއިން، ރާއްޖޭގެ ލިއުންތެރިކަމަށާއި ޗާޕަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، ހަނދާނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް އެރުވިކަން ތާރީޚުން ވެސް ފެންނަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލައިފަ އެވެ.

އެ ދުވަހު ވެސް އަލީ ހުސެއިން ވަނީ އޭނާގެ މަޖާ މިޒާޖާއި ހަނދުމަފުޅު ހުރި ބައެއް ހާދިސާތަކުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރައްވައިފަ އެވެ. ޒާހިރާއި "ހަވީރު"ގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފް ވެސް ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ގިނަގިނައިން ދެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހަވީރު"ގެ އިސް އެހީތެރިއެއް

ރާއްޖޭގެ އޭރުގެ އެންމެ ބޮޑު ނޫސް "ހަވީރު"އާ މެދު އަލީ ހުސެންގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އޮތެވެ. އެކަމަކު ޖެނުއަރީ 1، 1979 ގައި "ހަވީރު" ނެރެން ފެށީ އޭނާގެ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް އޮވެގެން، އޭނާގެ ވެސް ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އަލީ ހުސެއިންގެ ޗާޕް ބައިން "ހަވީރު" ނެރުން ހުއްޓާލީ މާޗު 31، 1983 ގަ އެވެ. އެ ދުވަހާ ހަމައަށް "ހަވީރު"ގެ ލޭއައުޓް ހެދުމާއި ޗާޕްކުރުމާއި ނޫސް ބެހުމުގެ ޒިންމާ ނަގަމުން ދިޔައީ ވެސް އަލީ ހުސެއިން އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަކާ ގުޅިގެން މާޗު 31، 2016 ގައި "ހަވީރު" ހުއްޓާލުމާ ހަމައަށް އެ ނޫސް ގަވާއިދުން ނުނެރެވުނީ އެންމެ ދެ ދުވަހު އެވެ. އެއީ އެޕްރީލް 1، 1983 އާއި ތަމަޅަ ޓެރަރިސްޓުންގެ ހަމަލާ ރާއްޖެއަށް އަމާޒުވި ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގަ އެވެ.

މާޗު 31، 1983 އާ ހަމައަށް އަލީ ހުސެން "ހަވީރު" ޗާޕްކުރެއްވީ އޮފްސެޓުން އަދި އޭރު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުން ވެސް ރީތިކޮށެވެ. އެކަމަކު އެ ފެންވަރަށް ޗާޕްކުރާނެ ދެ ވަނަ ތަނެއް އޭރަކު ރާއްޖެއަކު ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އެޕްރީލް 2، 1983 ގައި އަލުން "ހަވީރު" ނެރެން ފެށީ ވަރަށް އާދައިގެ ޗާޕެއްގައި، ގާތްގަނޑަކަށް އޭފޯ ސައިޒަށެވެ.

އަލީ ހުސެއިން ދަންނަ ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެހާ އާދައިގެ ގޮތަކަށް "ހަވީރު" އަލުން ނެރުނަސް އެއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ހިދުމަތެއް ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރެއްވި އެވެ. އަދި 1986 ގައި އަމިއްލަ އޮފްސެޓް ޗާޕްގައި "ހަވީރު"ގެ ޕްރިންޓް ކޮލިޓީ ރަނގަޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގައި ހޯދަމުން އައި ކުރިއެރުންތަކަށް އޭނާ ތައުރީފް ވެސް ކުރެއްވި އެވެ. އެހެންކަމުން އެ ނޫސް އޭނާގެ މުހިންމު ރޯލެއް އޮވެގެން ފެށުމަކީ އަބަދުވެސް އަލީ ހުސެއިންއަށް އޮތް އުފަލެކެވެ.

އަދި 2014 ގައި "ހަވީރު"ގެ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް އޭނާ ގަބޫލުފުޅުކުރެއްވުމަކީ ނޫހުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ވެސް މެ އެވެ.

މައުލޫމާތުގެ ހަޒާނާއެއް

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން އަލީ ހުސެއިންއާ އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަހަރު އޭނާގެ ތާރީޚީ އަދި ސިޔާސީ ވާހަކަތަކުގައި ދެތިން ގަޑިއިރު ވެސް ހޭދަވެ އެވެ. އޭނާ ލިއުއްވަމުން ގެންދަވާ ފޮތްތަކާއި ތާރީޚީ ލިއުންތައް ހޯއްދަވާ ގޮތާއި ސިޔާސީ އެކި ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ އެކި ވާހަކަތައް ހުސްވުމެއް ނެތެވެ: އޭނާއަކީ މައުލޫމާތުގެ ހަޒާނާއެކެވެ.

ހަގީގަތުގައި އަލީ ހުސެއިން ހިންގެވީ ހަމައެކަނި ޗާޕްހާނާއެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އަކީ އަަދަބިއްޔާތަށާއި ލިއުންތެރިކަމަށް ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ލޯބިކުރެއްވި ލިއުންތެރިއެއް/ތާރީޚީ އިލްމުވެރިއެކެވެ. ޗާޕްގެ މަސައްކަތް ތަރައްގީކުރެއްވުމުގައި އޭނާ ގެންގުޅުއްވި ވިސްނުންފުޅު އެހާމެ ފުޅަ އެވެ. އާންމު މީހަކު ހައިރާންވާވަރުގެ މެޝިންތައް އޭނާ ރާއްޖެ ގެންނެވި އެވެ.

ނޮވެލްޓީ އަލީ ހުސެއިންއޭ ބުނުމުން އެ ނަން މަޝްހޫރު ވެފައި އޮތް ވަރާ ގާތަށް ވެސް އޭނާ އެނގޭ މީހުން ވަރަށް މަދުވާނެ އެވެ. އޭނާއަކީ އިންޓަވިއު ދެއްވި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ ޕްރޮފައިލްތައް މީޑިއާއަކުން ނުހަދަ އެވެ.

ހުރިހާ ވަގުތެއްހެން އަލީ ހުސެއިން ހޭދަކުރެއްވީ ޗާޕް ބައިގަ އާއި ގޭގަ އެވެ. އާންމު ތަންތަނަށް ވަޑައިގެން ނޫޅުއްވަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމެއް ރާއްޖެއަކު ނުހިނގަ އެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްގެ، ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އޭނާ ހޯއްދަވަ އެވެ. އޭނާ ޖެހިލުންވެވަޑައިގަންނަވާ ސިޔާސީ ވެރިޔަކު ނެތެވެ. އޭނާ ބޭނުފުޅުވާ ގޮތަށް މެނުވީ އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ މުއާމަލާތެއް ވެސް ނުކުރައްވަ އެވެ: ސީދަލަށް ކޮންމެ އެއްޗެއް ވެސް ވިދާޅުވެ އެވެ.

މިއަދު އަލީ ހުސެއިން، އުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުގައި، އަވަހާރަވުމަކީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ޗާޕްގެ ދާއިރާއަށް ލިބޭނެ ފަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. އެކި މީހުން އަތުން ހޯއްދަވާފައިވާ ތާރީޚީ އެތައް ލިއުންތަކަކާއި އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވާ ލިއުއްވަމުން ގެންދެވި ސިލްސިލާ ފޮތްތައް ކިއުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައުމުގައި ވެސް ދެން އޮތީ ފަޅުކަމެވެ. މާލީ ފައިދާއެއް ނެތް ގޮތަށް އެތައް ލިއުންތަކެއް ޗާޕްކޮށްގެން އޭނާ ނެރުއްވީ އެކަމަށް ހުރި ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

އެގޮތަށް އެކަން ކުރާނެ އެހެން މީހަކު ރާއްޖެއަކުން އަދި ނުފެނެ އެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 210 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 7%
icon sad icon sad 93%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސިންބެ

10 January 2019

އެންގެ ލިޔުންތަކާ ލިޔުނު ފޮތްތަކުގެ ވާހަކަ ނެތީމަ މިހަބަރު ވަރަށް އައިބު. ބައެއް ފޮތްތަކުގެ ނަންތަށް ހިމަނާލިނަމަ

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑޭ1

10 January 2019

ހިތްތިރި އޯގާތެރި ބޭފުޅެއް. ރަގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދަރިންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވި ބައްޕައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދެބަންދިހާރު

10 January 2019

އަތުން ލިޔެ ޗާޕްކޮށްފައިވާ “ރާޒުވާގެ ގަވައިދު” “މިހާރު” ނޫހުން ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ ލިބިދާނެ، ވަރަށް ދުވަސްވީ ފޮތެއްވީމަ ހަމަ ބުނެލީ

The name is already taken The name is available. Register?

ފުންއަސަރު

10 January 2019

ކަންކަމުގާ ހަގީގީ ލޯބި ޖެހުނީމާ ވާނީއެހެން. ކަމަށް ކަމޭހިތުމާ މުވައްޒަފުންނަށް އޮގާތެރިވުމީ ޢަލީހުސައިންގެ ކުރިއެރުމުގެ އަސްލު. އަލީ ހުސަައިން އަށް މާތްﷲ ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވާ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރުކުރައްވާށި. އާމީން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަސަނާ

09 January 2019

ޗާޕުމެޝިންގެ ދެލި ހުސްވަންދެން ލިޔުނަސް އާލީ ހުސެއިންގެ އަގުރިޙިދުަތްތަކުގެ ވާހަކަ ލިޔެނުނިމޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަން

09 January 2019

އަޅުގަނޑު ބަލި އެނދުގައި އޮންނަން ޖެހުނު ދުވަހު އަޅުގަނޑަށް ފުދޭ ވަރެއްގެ ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް އެހީވި ބޭފުޅެއް. އެކަމުގެ ޝުކުރު ތާއަބަދަށް ދެމިއޮންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފުންނަ

09 January 2019

انا لله وانا اليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދު.ވިލިމާލެ.

09 January 2019

انا لله وانا اليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

ސުލޭމް

09 January 2019

ދުވަހުކުވެސް ދިމާވި މީހެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން އިވެއެވެ. އެނާގެ ލިޔުންތައް ކިޔާހަދަމެވެ. ވަރަށް އިހުތިރާމް ކުރެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ތާރީޚު ލިޔުމުގެ ރަސްގެފާނެވެ. ކަނޑުފެއްތި ޗާޕްމެޝިންގެ ވާހަކަ މިހާރުގެ ޒުވާން ކުދިން ދަންނާނެތޯއެވެ؟ انا لله وانا اليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

މިރަށުމީހާ

10 January 2019

ކަނޑުފެއްތި ޗާޕްމެޝިން ކިޔާލަން ބޭނުން ވަރަށްބޮޑަށް!

The name is already taken The name is available. Register?

އައި.އާރު

09 January 2019

އަލީ ހުސަައިން އަށް ﷲ ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވާށި އާމީން. انا لله وانا اليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙްމަދު ޢަލީ

09 January 2019

އަލީ ހުސަައިން އަށް ﷲ ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވާށި އާމީން. انا لله وانا اليه راجعون

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454