މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ކޯލިޝަނުން ރަނގަޅީ އެކުގައި ވާދަކުރުން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުން އޮތުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ވިދާލުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގައި މިހާރު ބާއްވަމުން ގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ "އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

"ގާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް ރާއްޖޭގެ ދީނަކީ ކޮބައިކަން. މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް އެބައޮތް އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް. ގާނޫނުތައް އެބަހުރި. ގާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ. ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައިދާ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން. ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތަކީ ވެސް އެއީ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށް ގެންދާނަން.،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ