ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސްޓް ޕާކު ސާފުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސީ ކެމްޕޭނު އޮފީސް ހިންގެވި ވެސްޓު ޕާކު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކުނިތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަގައި ސާފުކޮށްފި އެވެ.


މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެތަނުން 10 ލޮރީގެ ކުނި ސިޓީ ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެތަން އޮތީ މަދިރި ހެދޭ ގޮތަށް. އެ ތަން ސާފު ނުކޮށްފި ނަމަ އާންމުންނަށް ނުރައްކަލަކަށް ވާނެ ތީ އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަން މި ފެށީ،" މޭޔަރު ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނީ ބިމާ ހަވާލުވެފައިވާ މީހުން އެ ތަން ސާފު ނުކުރާތީ ކަމަށެވެ.

ޝިފާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި، އެ ތަން ސާފުކުރަން ހޭދަވި ފައިސާއަށް ބިލް ކުރައްވަންވީ ކޮންފަރާތަކަށް ސުވާލުކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން، ޕީޕީއެމް އަދި އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން އުފައްދަވާ ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ނަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް

އެ ބިން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް އިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސް އިން އެތަނުގައި ވެސްޓް ޕާކް ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގި އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެ ތަން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނަގައި އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރި އެވެ.

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ އެ ބިމުގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް އަޅައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ސިޓީ ކައުންސިލުން އާމިރު މަންސޫރަށް ހަވާލު ކުރި ކަމަށެވެ. އެ ބިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ނެގުމަށް ފަހު، އާމިރާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އާ ކުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް އަޅަން އެ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު އާމިރަށް ހަވާލުކުރި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން އެ ބިމާ ހަވާލުވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ އެކު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުންނާއި ކުރީގެ އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ބިން ތަރައްގީކޮށްފައި ނުވާތީ، އެ ބިން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނަގަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.