ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން 13 އަހަރު ފަހުން އުވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހަންކެޑެ ތަރައްގީ ކުރަން ހަދާފައިވާ އެގްރީމެންޓް 13 އަހަރު ފަހުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.


ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހަންކެޑެ އެއްބަސްވުމުގައި 2006 ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ ތަން ތަރައްގީ ނުވުމުގެ އިތުރުން އެ ބިމުން ސަރުކާރާއި އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުލިިބި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް ހިންގަން ރާވާފައި ހުރި މަޝްހޫރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަންކެޑެ އެއްބަސްވުން އުވާލީ އެހެންވެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ހަންކެޑެއިގައި 100-200 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައި، އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 2005 ގައި ފުވައްމުލަކުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ތޫނޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. އެއީ މަސައްކަތް ފަށާތާ 18 މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏަށް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުން ސަރުކާރުން ވަނީ ތޫނޑު 2،500 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ކުންފުނި އަތުން ހަންކެޑެ ނަގައިފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން 2008 ގައި އަލުން އަނެއްކާ ވެސް ހަންކެޑެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހާފް ޑިގްރީ ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށް އެތަނުގައި ސާމްޕާލް ރޫމެއް ވެސް ހެދި އެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ވެސް ފަހުން ހުއްޓުނީ އެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކްރެސެންޑާޒް ގްރޫޕާ ވެސް ހަންކެޑެ ތަރައްގީ ކުރަން 2013 ގައި ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި އެވެ. އޭރު އެ ކުންފުނިން ހަންކެޑެ ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންތަކެއް ވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކޮށް ހަންކެޑެ 2014 ގައި، ހަތަރެއް ނުވަތަ ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތަށް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހަންކެޑެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ނުވެ ދިގުލައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ.