ފްލެޓްތަކާ މެދު ގޮތް ނިންމުމުގައި ތަކުލީފު ކުޑަކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި ނުހައްގުން ފްލެޓް ދީފައިވޭތޯ ބަލައި ކޮމެޓީން ގޮތް ނިންމާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


ކުރީގެ ސަރުކާރުން "ހިޔާ"، އަދި "ގެދޮރުވެރިކަމުގެ" މަޝްރޫއުން ފްލެޓްތައް ދޫކުރީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑެވެ. ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅައި ފްލެޓް ދޫކުރުމުގައި އިންސާފުވެރި ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަކީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ވެވަޑައިގަތް ވައުދެކެވެ.

އެ ވައުދު ފުއްދަން ހަވާލުކުރި ކޮމިޓީން އިއްޔެ ވަނީ ރައީސާ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި، މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ވެސް ރައީސަށް ހުށަހެޅި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި، ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފާހަގަވި މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށް ދެއްވަން ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެއާއެކު، މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ނިންމައިދޭން ވެސް ރައީސް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އެ ކޮމެޓީގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ފްލެޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބެލުމާއި ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަމާއި ޕޮއިންޓް ދީފައި ވަނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން ހިމެނެ އެވެ.

ނުހައްގުން ފްލެޓް ދީފައިވޭތޯ ވެސް ބަލައި އެފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތް ނިންމުން ވެސް ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ ކޮމެޓީއާ އެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނަށްވާ ގޮތަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އެމީހުންނާ މެދު ވެސް ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ކޮމެޓީން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފުރަތަމަ ހުޅުވާލި މަޝްރޫއުން 700 ފްލެޓް ދޫކުރީ، މަތިން މާކްސް ލިބުނު މީހުން ބާކީކޮށްފައި، އެއަށް ވުރެ ދަށުން ލިބުނު މީހުންނަށް ކަން ސާބިތުވާ ލިއުންތަކާ އެކު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް މައްސަލަ ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ. އެ މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ނުލިބި ވަނިކޮށް، ދެ ވަނަ މަޝްރޫއުގައި 7،000 ފްލެޓަށް ހުޅުވާލައި، އެ ފްލެޓްތައް ދިނީ ހައްގުވެރިންނަށް ނޫން ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ.

އެކަމަކު ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައި ވާނީ، ހުށަހެޅި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. ދެ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދީފައިވާ މީހުންގެ އަތުން ފްލެޓް އަތުލުން ވާނީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވައިފަ އެވެ.