ޔާމީނަށް ސަރުކާރުން ދަނީ އަނިޔާވެރިވަމުން: އަދުރޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މި ސަރުކާރުން އަނިޔާވެރިވަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.


ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ވަގުތީ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޔާމީން ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކުރައްވައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއަސް އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއް އަދި ނުބާއްވަ އެވެ.

ޔާމީން ޖަލަށް ލީއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ އެތައް ބޭފުޅުންނެއް ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބެހެއްޓި އެވެ. އަދި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ބަންދުގެ މައްސަލާގައި މަތީ ކޯޓުތަކަށް ހުށައެޅި އިސްތިއުނާފުތައް، އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ހިންގާފައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު އަންނަނީ ވަރަށް ނުރައްކާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެއަކީ "މިނިވަން ގައުމެކޭ ބުނުމުގެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ" ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން، މި ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމުގެ ނަން [އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ނަމަ] ގެއްލިގެންދާނެ. މިއީ އޮޅުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން،" އަދުރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ދީފި ނަމަ ރައްޔިތުން ކަރުނައަޅާ ރޯން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު އަންނަ އިރު ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި ހަމައެކަނި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަލަށް ލާފައި ވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީއާ ބެހޭ ގޮތުން އަދުރޭގެ ވާހަކަ މި އައީ ރޭ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅަށް ރައްދެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ އަނެއްކާވެސް ދާނީ ބަގާވާތަކާ ދިމާލަށް ކަމަށެވެ. އެ އިޝާރަތްކުރެއްވީ ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ ހާދިސާއަށެވެ.