އާއިލާ މެމްބަރުންނަށް ފްލެޓް ލިބުނީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެނެއް ނޫން: ހަލީލް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އޭނާގެ އާއިލީ މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބުނީ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ނޫން ކަމަށް ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އޭނާ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އޮފީހުން އާންމުކުރި ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ފ. ނިލަންދޫގެ 44 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ އަކީ އެ ރަށުގެ ބޮޑު އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވުމުން، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އާއިލީ ގުޅުމެއް އޮތް 37 މީހަކު ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ނަން ކިލަންބުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ މީހަކު ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތުގައި ހިމެނޭ އަދަދަށް ވުރެ ތިން ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ،" ބަޔާނުގައި ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަންކަމުގައި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރެއްވުމަކީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް އޭނާ ކުރެއްވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާއިލާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެފައިވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"[ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓް] އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ބަލާ އެ މީހުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ނަމަ، ފްލެޓް ލިބޭ ލިސްޓުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން [ނަން] އުނިކުރާނެ އެވެ،" ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަލީލްގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ކޮއްކޮއިންނާއި އެ މީހުންގެ އަނބިންނާއި ފިރިން ހިމަނައިގެން 12 މީހަކަށް ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓް ލިބިފައިވެ އެވެ. އޭނާ ބަޔާން ނެރުއްވީ އެ ޚަބަރު އިއްޔެ ފެތުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހަލީލު ވިދާޅުވި ގޮތުން އޭނާގެ އާއިލީ މީހުން ފްލެޓް ހޯދަން ހުށަހެޅި ކެޓަގަރީތަކުގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި ޓީޗަރުންނާއި އަލަތު ކައިވެނީގެ ކެޓަގަރީ ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެ ކެޓަގަރީތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން، ހުށަހެޅި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ފްލެޓް ކަށަވަރުކޮށްދިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަލީލް ވިދާޅުވީ ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ދެމަފަރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ ކުރިން ލިބުނު ފްލެޓް ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ކަމެއް ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ އާއިލީ އެހެން މީހަކަށް މީގެ ކުރިން މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓް ލިބިފައިވާނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ވުމަކީ، އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާގެ މީހަކަށް ވީތީ، އެ މީހަކަށް ލިބެންވާ ހައްގުތައް މަހްރޫމްވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ،" ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިއްޔެގެ ހަބަރާ ގުޅިގެން ހަލީލް ވިދާޅުވީ އެއީ އޭނާގެ އަގު ވައްޓާލަން ބަޔަކު ނޫސްވެރިންނަށް ދިން މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުންވާނެތީ، ނޫސްވެރިން ކުށްވެރިކުރެއްވި އެވެ.