ކުރީގެ ދެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއްގެ ތެރޭގައި!

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލައިފާނެ ކަން ފުލުހުންނަށް ކުރިން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރިން ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަ އެއީ ނުހިނގުން ގާތް ހާދިސާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް ހުންނެވި ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއީ ދޮގެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭރުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު، ހުސެން ވަހީދަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.


މި މައްސަލާގައި ދެ ބޭފުޅުން މިއަދު "މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ހުސެން ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެތަނުގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން، އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް ދެއްވި ކަމަށެވެ.

"ރޯކުރާނެ ކަން އެނގިހުރެ، އެކަން ސީރިއަސްކޮށް ނެގިނަމަ އެ ތަނުގައި ރޯ ނުކުރެވޭނެ،" -- ހުސެއިން ވަހީދު

"ރޯކުރާނެ ކަން އެނގިހުރެ، އެކަން ސީރިއަސްކޮށް ނެގިނަމަ އެ ތަނުގައި ރޯ ނުކުރެވޭނެ،" މިހާރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ހުސެން ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. "ފުލުހުންގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކަށް މައުލޫމާތުތަކެއް ދިން ނަމަ، އެ ހާދިސާއިން ސަލާމަތްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލިކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގުނީ އެކަން ހިނގި ފަހުން."

ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ވަހީދު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުސެން ވަހީދަކީ އޭރު ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގެވުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅާ ވެސް މެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލެވުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އަދި އެ މައުލޫމާތުތައް ކަމާ ގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ހިއްސާކުރި ނަމަ އެ ހާދިސާ ނުހިނގީސް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ހުޅު ޖަހައި އަންދާލީ އޮކްޓޯބަރު 7، 2013ގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ދަގަނޑު ގޭޓެއް ހަލާކުކޮށްލައި، އެތެރެއަށް ވަދެ ޕެޓްރޯލް ޖަހައިފަ އެވެ. ބީކޭޓީ ބިލްޑިންގައި ހުރި އެ އިމާރާތް ހަ މީހަކު ވެގެން އަންދާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަދިވެސް އަންނަނީ ހިނގަމުންނެވެ.

ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ރިޔާޒު ދޮގުކުރައްވަ އެވެ. ހުސެންގެ ވާހަކަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލަން އުޅުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން، އެ ޓީވީ ހުންނަ އިމާރާތް ކައިރީގައި 24 ގަޑިއިރު ފޯރިމަރަން ފުލުހުންނަށް އަންގަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އަމުރަށް ފުލުހުން ދެކޮޅު ހެދި ކަމަށާއި އެ ތަނަށް ނުދިޔަ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ވެސް އެޅުއްވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮމިޝަނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅިން. އެ ތަން ބަލަހައްޓަން އެންގިން،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮމިޝަނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅިން. އެ ތަން ބަލަހައްޓަން އެންގިން،" -- ރިޔާޒު

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ވެސް ބެލުމަށް ފަހު، އެކަން ހިނގީ ފޯރިމަރަން ބޭތިއްބި ފުލުހުންގެ އިހުމާލުންކަން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހުސެއިން ވަހީދު ހެއްދެވީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ފޯރިމަރަން ރިޔާޒް އެންގެވީ "ގްރައުންޑްގައި ތިބި ކުދި ބައެއްގެ" ކައިރީގައި ކަަމަށާއި އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

"އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާން ތިބި ބޭފުޅުން ކައިރީގައި [އެ ވާހަކަ] ބުނަން ޖެހޭނީ. އެ ވާހަކަ ސީރިއަސްކޮށް ނެގިނަމަ، އެ ވާހަކަ ބުނާނީ އެ ލެވެލްގައި،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެތަނަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެ ކަމަށް އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް އޭރު ބުނެ، ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބިރުވެރި ގޮތަކަށް ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު ތަން ހުލިވެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

މި ހާދިސާގެ ވާހަކަތައް، އަލްޖަޒީރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ރިޕޯޓްގައި ވެސް ހިމަނާފައި ވެ އެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުސެން ވަހީދު ވެސް ވަނީ އެ ރިޕޯޓަށް މައުލޫމާތު ދެއްވައިފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލާގައި އޭނާ އަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި ހުރި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އޭނާ ވިދާޅުވެދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.