ޔާމީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ކުރީގެެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.


ޔާމީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހު އަމުރުކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ބަންދުކުރަން ދައުލަތުން އެދުމުންނެވެ.

އެ މައްސަލަ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ހެނދުނު ފަށައި، އަދި އަޑުއެހުންތައް ވަނީ އެއްކޮށް ނިންމާލައިފަ އެވެ. އެހެންވެ އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނުޖެހޭ ނަމަ، ދެން އޮންނާނީ އެ މައްސަލާގެ ހުކުމް އިއްވުމެވެ.

ބަންދާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އަބަދުވެސް ގެންދަނީ ސިއްރު ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެ މައްސަލަ ވެސް ހައި ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައި ނުލައި، ސިއްރު ކޮށްގެންނެވެ.

ޔާމީން ބަންދުކުރަން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލިއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރަން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ވެސް ހައި ކޯޓުން ކުރިން އޮތީ ނިންމާލައިފަ އެވެ. އެހެންވެ، އެ މައްސަލަ ވެސް މިހާރު އޮތީ ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަރުހަލާގަ އެވެ..

ޔާމީން ބަންދުކުރި ފަހުން ދެތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސް ފަރުވާ ދިނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ބުނަމުން ގެންދަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ.