ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް، ފިކުރަށް ޖާގަ ދޭން ކެރޭނެ: ރައީސް

ތަފާތު ހިޔާލުތަކާއި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ޖާގަ ދޭން ކެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަނަދޫ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަހުމަދު ހާރޫންގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ހިޔާލު ތަފާތު މީހުންނާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ތަޖުރިބާ އެމަނިކުފާނުގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުން އެއްވެސް ޕާޓީ އަކަށް އަދި ބޭފުޅަކަށް ވެސް ދެރަގޮތެއް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް ތަފާތު ފިކުރަށް ޖާގަ ދޭން ކެރޭ މީހެއް. އަޅުގަނޑާ ހިޔާލު ތަފާތު މީހުންނާ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ދަންނަ މީހެއް. އެކަމުގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު އައިސް މި ހުރީ،" މަނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިޔާލު ތަފާތު މީހުންނަށް ވެސް ޖާގަ ދޭން ކެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވިއިރު، ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ފޮނުވައިލުމަށް ގޮވާލައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ފައްޓަވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ނުދޭ މައްސަލައިގައި ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފަ އެވެ. ސަރުކާރުން ދެކެނީ އެއީ ރާއްޖެ އާއި އެހެން ގައުމުތަކާ ދެމެދު ޖެއްސުމަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ގައުމުތަކާ ފިތުނަ އުފައްދަން ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ގިނަ ބަޔަކާ ގުޅިވަޑައިގެން، ގިނަ ވައުދުތަކަކާ އެކު އެވެ. އަދި އެ ކަންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހޮވަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. ގިނަ ކަންތައްތައް ހުރީ ބޮއްސުންލާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ހައްގުތައް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި މާރާމާރީ އާއި މީހުން މެރުން އާއްމު ކަމަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ހުރިހާ ކަމަކާ އެކީ ވެސް ފަށައިގަތީ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.