މައްސަލަ ބެލި ބެންޗު ބަދަލުކޮށް ޔާމީން ދޫކޮށްލައިފި

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ބެލުމަށް އެކުލަވައިލި ބެންޗު ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން ދެންމެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.


ހައި ކޯޓުން މިގޮތަށް އަމުރުކުރީ، ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 18 ގައި ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމުންނެވެ. އެ އަމުރު ނެރުނީ ޔާމީން ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަށް ބިނާކޮށެވެ.

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ނެރުނު އަމުރާ އެކު ޔާމީން ޖަލަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ސިއްހީ ސަބަބުތަކަކާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ގޭގަ އެވެ.

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކުރި އަމުރު ބާތިލްކުރުމާ އެކު ޔާމީން މިނިވަން ވާނެ އެވެ.

ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ކުރިން ބެއްލެވީ ފަނޑިޔާރު ހުސެން ޝަހީދު އާއި އަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހިމް އަދި ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ވަނީ ރައޫފްގެ ބަދަލުގައި އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ބެންޗަށް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހަސަން އަލީ އެވެ.

ބަންދުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް އާންމުކޮށް ނޫސްވެރިން ނުވައްދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ނަމަވެސް ޔާމީންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ޝަރީއަތަށް ނޫސްވެރިން ވައްދަން ފަހު ވަގުތު ކުއްލި ގޮތަށް ނިންމި އެވެ. އެކަމަކު، އެ ފުރުސަތު ލިބުނީ ޗެނަލް 13 އަށް އެކަންޏެވެ. ބަންދުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ނޫސްވެރިން ނުވައްދާ އުސޫލެއް ގެންގުޅޭތީ މިއަދުގެ ޝަރީއަތަކަށް ވެސް ނޫސްވެރިންނެއް ނުދެ އެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކުރެއްވި ބައެއް ކަންކަން:

ފަނޑިޔާރުން ވަނީ، ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ފަސް ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ހިމެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ކުށްތަކުގެ ހެއްކަށް ޔާމީން ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ ކަމުގެ ކުށް ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ. ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި އިރު ފުުލުހުން ދީފައިވާ ގާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނޭ، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުގެ ހެކި ހުރި ނަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރާތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ އިޖުއާރަތު ފުލުހުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

ހުކުމުގައި ވަނީ، ބަންދު އަމުރު ނެރުނީ މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލާގައި ކަަމަށާއި އެކަމަކު އަމުރު ނެރުނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަމުރު ނެރެވޭނީ އެ ހިނގާ ޝަރީއަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންކަން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ވަނީ "މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލައިގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރްސީން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ" މައްސަލައިގެ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތަށްކަން އެނގޭ ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އޮވެ އެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމެއް ނޭނގޭ

ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ހުކުމުގައި ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން، މަނީ ލޯންޑަރިން އާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ހެއްކަން ނުފޫޒު ފޯރުވަން ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ ހެކި އެބަހުރިތޯ ޝަރީއަތުން ސުވާލުކުރުމުން، މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލައިގެ ޝަފަހީ ހެއްކަކަށް ނޫފުޒު ފޯރުވި ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ހުކުމުގައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު ހައި ކޯޓުގައި ޔާމީން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރައްވާފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލާގައި ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 60 ވަަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބަންދުކުރުމަށް އަމުރު ނެެރެވޭނެ ކަމަށް ޝަރީއަތަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ނިންމަފައިވަ އެވެ. އަދި މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރާއިރު އެ ކުށާ ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ޔާމީނަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލާގައި "އެއްވެސް ހެއްކެއް މިއަދާ ހަމަޔަށް ވެސް ލިބިފައި ނެތް" ކަމަށް ދައުލަތުންނާއި ފުލުހުން ވެސް ހައި ކޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދިފައި ނެތް ހާލަތެއްގައި، ހައްޔަރުކޮށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރު ކުރެވޭތާ 30 ދުވަސް ކަމަށް ވާއިރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިމޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ޝަރީއަތުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބަންދު އަމުރު ބާތިލް

ބަންދުގެ އަމުރު ބާތިލްކޮށް ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ، ޔާމީން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފައި ވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 60 ވަަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި ޝަރީއަތްކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ރިއާޔަތްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 30 ދުވަސް ކަމަށާއި މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 3:54 އަށް އެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހެއްކެއް ނޫފުޒު ފޯރުވިކަން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުން ވެސް ނޭނގޭތީ އާއި ޔާމީން އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިހްތިމާލު ނެތް ކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވެ، ބަންދުގެ މުއްދަތު މިހާރު ހަމަވެފައި ވާތީ ޔާމީން އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތުމުން ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

ޔާމީނަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް، ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރި އެސްއޯއެފުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމުން އެ ފައިސާ އިން މަންފާ ހޯއްދަވައި ލޯންޑާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރަށް ވެސް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީ މަނީ ލޯންޑެރިން ހިންގަން އެހީވުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވެ އެވެ.