ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ ދައުލަތެއް ބިނާކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭ ދައުލަތެއް ބިނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދު ހޯދަން ހއ. ދިއްދޫގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ހިނގާނީ ދައުލަތް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭ ވަރަށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވިގެން ކަމަށެވެ.

"އެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި ފިކުރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ ދައުލަތެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބިނާކުރަން ޖެހޭ. ޑިމޮކްރަސީ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނގާނީ މިދެންނެވި އުސޫލުން ރައްޔިތުންނަށް ފާޑުކިޔޭނެ ހަމަަތަކެއްގެ ތެރެއިން،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑިމޮކްރަސީ ފުރިހަމަ ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތައް ފުޅާކުރެވިގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވާ ވާހަކަ މިރޭ ވެސް ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ 83 ޕަސެންޓް ފުއްދުނު ވާހަކަ ތަކުރާރު ކުރައްވައި އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ދިއްދޫއަށް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި އައިސް ޕްލާންޓެއް އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެރަށުގައި މިހާރު ތާރު ނާޅާ އޮތް މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިއްދޫގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އެރަށަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މިދާއިރާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ވެރިކަމުގައި މިރަށަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް، ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ރައީސް ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އިރު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ ތިލަދުންމަތީގަ އެވެ. ނަމަވެސް ދެބޭފުޅުން ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވަކިވަކިން އެކި ރަށްތަކުގަ އެވެ. އެގޮތުން ނަޝީދު މިރޭ ޖަލްސާ ބޭއްވެވީ ކުޅުދުއްފުށީގަ އެވެ.