ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރާނަން: ރައީސް

ހއ. ދިއްދީގައި ހުންނަ ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރަައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ތިލަދުންމަތީގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭން ކުރަން ދިއްދޫގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ކުރިން ވައުދުވެވަޑައިގެންފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

"ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް މިރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރެވިގެން ވެސް ދާނެ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ ކިހާ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ކަމެއް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. އަދި އެކަމުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ވެސް ނުދެއްވަ އެވެ.

ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ އެހެން ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް ރައީސް މިރޭ ދެއްކެވި އެވެ. އެގޮތުން އައިސް ޕްލާންޓެއް އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެރަށުގައި މިހާރު ތާރު ނާޅާ އޮތް މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މިދާއިރާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ވެރިކަމުގައި މިރަށަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް، ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ރައީސް ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އިރު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ ކެމްޕޭނަށް ތިލަދުންމަތީގަ އެވެ.