ފެލިދުއަށް ގެންދިޔަ ސަބްމެރިންގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި!

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި، ކުރިން ފާސްނުކުރާ އެއްޗެއް ފާސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ: ސަބްމެރިންނެވެ.


ފުލުހުން އިއްޔެ ވަނީ މާލެއިން ގަނެގެން ވ. ފެލިދުއަށް މީހަކު ގެންދިޔަ ސަބްމެރިންއެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި އާންމުވެފައިވާ ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހީގައި އެ ރައްކާކޮށް އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލަ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރު ކެއުމުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ސަބްމެރިންއެއްގެ ތެރެއިން މީގެ ކުރިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ސަބްމެރިން ހިފައިގެން ފެލިދުއަށް ދިޔަ އިރު ފުލުހުން ތިބީ ތައްޔާރުގަ އެވެ. އޭނާ ގެންދިޔަ ސަބްމެރިން އަތުލައިގެން ބެލިއިރު އޭގެ މަސްގަނޑު ތެރޭގައި އޮތީ، މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޝައްކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައި ހުރި، ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އިއްޔެ މާލެ އިން ވެސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުުހުން ބުނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ދިވެހި އެ ފިރިހެންމީހާ ހައްޔަރުކުރީ 727 ރަބަރު ޕެކެޓާ އެކު ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާސްކުރީ، ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި، މާލެ ޕެޓްރޯލްކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހަކަށް ޝައްކުވެގެންނެވެ.

ފެލިދުއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ސަބްމެރިންގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ހުރި ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅެއް -- ފޮޓޯ: ފުލުހުން

ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިއަ ދެ މަސް ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.