މޫސާ ސިރާޖު ވެސް ޑީޖޭއޭ އަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާ އަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ގާނޫނީ ވަކީލް، މޫސާ ސިރާޖް ވެސް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް މިއަދު ހާޒިރުވާން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.


ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިގެން ޑީޖޭއޭ އިން ބަލާ މައްސަލައަކަށް އިއްޔެ ވަނީ، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ މައްސަލައަކަށް ވީ، އިންސާފު ގާއިމްކުރެވެން އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެވެ.

މޫސާ ސިރާޖު ހާޒިރުވާން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގީ، މިއަދު މެންދުރު ފަހު ތިނެއް ޖަހާއިރަށެވެ. އެކަމަކު ސަބަބެއް ޗިޓުގައި ތަފްސީލްކޮށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދުވާލަކު ދެ ފަހަރަށް ހާޒިރުކުރިއަސް، ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުން ބަދަލެއް ނުކުރައްވާނެ ކަަމަށެވެ. އަދި އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރު ގެއެއް ބިނާކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ވެސް ހުއްޓައެއް ނުލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މޫސާ ސިރާޖުގެ ޓުވީޓް.

ސުއޫދު ހާޒިރުކޮށް، ޑީޖޭއޭ އިން ތަހުގީގަށް ކުރި ސުވާލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ މީޑިއާ އަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ބުނެފައި ވަނީ ސުއޫދު ހާޒިރުކުރީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސުއޫދު ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެކި ކަންކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެގެން ސުއޫދު ވަނީ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފަ އެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ފާޑުކިޔާ އެހެން ބައެއް ވަކީލުން ވެސް މީގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފަ އެވެ.