ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ބަޔަކު އާދަޔާ ހިލާފު ބޯވަދިލަ މަހެއް ބާނައިފި

ރާއްޖޭން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ވައްތަރުގެ ހަތް ފޫޓު ދިގު އަދި އާދަޔާ ހިލާފު ބޯވަދިލަ މަހެއް ބަޔަކު ބާނައިފި އެވެ.


ބޯވަދިލަ މަހުގެ ބޮޑުމިނުގައި ހަތް ފޫޓު ހުރިއިރު އޭގެ ނަރަވާއާ އެކު 24 ފޫޓަށް އަރަ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ މިހާ ދިގު ބޯވަދިލަ މަހެއް ރާއްޖޭގައި ބޭނި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މީގެ ކުރިން މި ބާވަތުގެ ބޯވަދިލަ މަހެއް ފެނިފައިވަނީ 2005 އަހަރު އެވެ. އެކަމަކު ބޭނުމުގެ ބަދަލުގައި މަސްވެރިންގެ ބަޔަށް އެ މަސް ފެނުނީ މަރުވެގެން މައްޗަށް އަރާފައި އޮއްވަ އެވެ.

އާ ސަރުކާރުން ތަކެތި ދީގެން މިހާރު އަލަށް ފަށާފައިވާ ތުތިބޯވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރަން ދިޔަ ގުރޫޕަކުން 24 ފޫޓުގެ ބޯވަދިލަ މަސް ބޭނީ މާލެ އަތޮޅު ދިއްފުށީ އިރުމަތިން ފަސް މޭލު ބޭރުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު ބޭނި ދިގު ބޯވަދިލަ މަހާ އެއްގޮތް ބޯވަދިލަ މަހެއް. މީގެ ނަރަވާ އާދަޔާ ހިލާފަށް ދިގު

އާއްމުކޮށް ކަނޑުގެ 1000 މީޓަރަށް ވުރެ ފުނުގައި އުޅޭ މި ބާވަތުގެ ބޯވަދިލަ މަސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ބާނާ އުޅެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެ ބޯވަދިލަ މަސް ބޭނި ގްރޫޕްގެ މީހަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ބުނީ އޭތި އެހާ ބަރު ނޫން ކަމަށެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން އޭގެ ބަރުދަނުގައި ހުރީ 12 ވަރަކަށް ކިލޯ އެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެއީ އާއްމުކޮށް ބާނާ ތުތިބޯވަދިލަ މަހެއް ނޫންކަން، އޭތި ފެނުނުތަނުން ވެސް އެނގުނެވެ.

ބޯވަދިލަ މަހުގެ ފައިގައި ހުރި ޓެންޓިކަލްސްތަކެއް

"މީގެ ކުރިން ފެނުނު މަރުވެފައި އޮތް ބޯވަދިލަ މަސް މާރުކޭޓަށް ގެންދިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައިން އޭތި ބަލަން. ފޮޓޯ ވެސް ނެގިން. އެއަށް އުފެދުނު ޝައުގެއްގެ ބޮޑުކަމުން، އޭގެ މައުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުދޭވަރަކަށް ހޯދިފައިވަނީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ޒުވާނާ ބުނިގޮތުގައި އެއީ ކާން ބޭނުން ކުރާ ޒާތުގެ މަހެއްކަން ޔަގީން ނުވާތީ އެ ބޯވަދިލަ މަސް ވިއްކައެއް ނުލަ އެވެ. އަދި މެރިން ރިސާޗު ސެންޓަރުން ފޯނު ނުނަގާތީ، މިހާރު ގަނޑުކޮށްފައި އޮތް އެ މަސް އެތަނަށް ފޮނުވޭ ގޮތް އަދި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މަސްވެރިންގެ ބަޔަކު ބޭނި ދިގު ބޯވަދިލަ މަސް: މިއީ މި ބާވަތުގެ މަހެއް ބޭނި ފުރަތަމަ ފަހަރު

އެ ގުރޫޕުން ވަނީ މިހާތަނަށް ބޭނި އެންމެ ބަރު ތުތިބޯވަދިލަ މަސް ވެސް ބާނއިފަ އެވެ. އޭގައި 18 ކިލޯ ހުއްޓެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުރި ދަތުރުގައި ފަސް ބޯވަދިލަ މަސް ބާނާފައިވާއިރު ބަރުދަން އުޅެނީ 14-18 ކިލޯއާ ދެމެދުގަ އެވެ. ކިލޯއެއް 180 ރުފިޔާގެ މަގުން އެ މަސްތައް މިހާރު ވަނީ ވިއްކާ ވެސް ލައިފަ އެވެ. އެ އަގަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރެއަކުން އެ ގްރޫޕަށް މަދުވެގެން 12،600 ރުފިޔާ ލިބޭނެ އެވެ.

"ހަގީގަތުގައި މިއީ ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއް. ކުރިން އާއްމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބާނަނީ ރެއަކު ދެ ބޯވަދިލަ މަސް. އެކަމު އެރޭ ބޭނުނު ފަސް މަސް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.