ޚަބަރު / ރާއްޖެ-ލަންކާ

ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ލަންކާގެ މަސްވެރިން ދޫކޮށްލަނީ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު (މ) އަދި ސަފީރު އުމަރު ރައްޒާގު (ކ) މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސްރީ ލަންކާގެ މަސްވެރިން ދޫކޮށްލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ހަތަރު ބޯޓުގެ އިތުރުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މަސްވެރިން ދޫކޮށްލަން ރާއްޖޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާ އަށް މިދިޔަ މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާޖަޕަކްސާގެ ޓްވީޓް

ދޫކޮށްލަން ހަމަޖެއްސީ ކޮން އިރަކު ހިފެހެއްޓި ބޯޓުތަކެއް ކަމެއް އަދި މަސްވެރިންނެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް ސްރީލަންކާގެ ހަތަރު މަސްބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުން ވަނީ މިިދިޔަ ފެބްރުުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ

އެ ހަަތަރު މަސްބޯޓް ފެނުނީ ހއ. ކެލަޔާ ދިމާ ބޭރުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް މީގެ ކުރިން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްބޯޓުު ހިފަހައްޓާފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓްފަހަރެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 54 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 69%
icon sad icon sad 7%
icon angry icon angry 24%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޒުލޭހާ

09 May 2019

ކޮބާހޭ ފުލެޓު ކޮމިޓީ..... ވީކަމެއް ނެތް... 6 މަސްވަނީ މުސާރައެގޮތަށް ނަގާތާ... ކުޑަމިނުން ލިބޭ މުސާރަ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ....

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާދު

09 May 2019

ލަންކާގައި ޑްރަގް ވިއްކަން އުޅޭ ދިވެހިން އެތާގެ ޖަލުން ސަލާމަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްގެން ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފުންއަސަރު

09 May 2019

ދެގައުމުގެ ދަރީން ދެގައުމުގެ ޖަލުތަކުގާ އެބަތިއްބެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑުކުށެއް ކޮށްގެންތިއްބަސް، އެވާނީ ހަމަ އެގައުމެއްގެ ދަރީންނަށެވެ. ދެގައުމު ވާހަކަދައްކައިގެން މިފަދަކަންކަން ހައްލުކުރެވިދާނެއެވެ. ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށް އިޚްތިރާމްކޮށް އެގައުމެއްގެކުށްވެރިޔަކު އެގައުމަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ކުށުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށްބަލާ އެފަދަ ކުށްވެރީން އެގައުމެއްގެ ޖަލެއްގާ ބޭތިއްބިދާނެއެވެ. އޭރުންވެސް އެބަޔަކަށް އެބައެއްގެ ގައުމުގާތިބިކަމުގެއުފާ އިހްސާސް ވާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގގގގ

09 May 2019

ކުއްވެރިން ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމީމަވެސް އެހެން ނުބުނަށްޗޭ! ރައްޔިތުންނަށް އެއްޗެއް އެނގުނަދީގެން ނުވާނެ. އެއީ ދެފަރާތަށް ފައިދާއެއް އޮތް ކަމެއްނަމަވެސް އޮޅުވާލުންނޫން ކަމެއް ނޭނގެންޏާ އެނޫންގޮތެއް ނުހެދޭނެ ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މުބީނު މާރނީ

09 May 2019

ރަންކޮޅާ ޝާހިދޫ ވަގުތު ފާއިތު ވެއްޖެ. ދެންވެސް ހޫނު ތަނުން ބޮނޑި އަޅަން ދަސްކުރޭ. މިހާރު އެއޮތީ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނުލިބޭ ގޮތަށް ހަދާފައި. މާ ލަސް ވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހާއްޕު

09 May 2019

ތިކަމާތޯ ޝާހިދު ލަންކާއަށް ވަޑައިގަތީ؟ތީތި ކަޑައޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮލެއް ނެތް ނަގޫ

09 May 2019

ޝާހިދު މެން ތަންތަނަށް ވަޑައިގަތީމާ ހައްތާ ގޯހެއް ނު ތިވަނީ.. ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ އެތަށް ބޯޓެއް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މަސްކަޑުތަށް ހަލާކު ކުރާ މީހުނަށް އިތުރު ހިއްވަރެއް ލިބުނީ ވިއްޔާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮގެއްތަ؟

09 May 2019

ދިވެހިންނަށް ކުރާ ޖެއްސުމުގެ ބަދަލުތަ؟ ލަންކާ ޖަލުގަ ތިބި ދިވެހި "މަސްވެރިން" ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތެއް ނެތް! މިތިބީއަކީ ދިވެހިންނަށް ވެރިކަން ކޮށްދޭން އައި ބައެއް ނޫން. ބޭރަށް ރޭރުވެފަ ތިބި އަޅުންތަކެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން ނުވަވަނަ

09 May 2019

ކަލޭމެން ބޭނުންވިގޮތް. ދެންތިބޭ އަތަފަނި ބޮއެގެން. އެޖެންޑާ19 ސަޅިވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޯޓު

08 May 2019

ބޯޓުތައް ދޫކުރުމަކީ އަނެއްކާވެސް ތިކަން ކުރަން ތިބި މީހުންނަށް ދެވޭ ހިތްވަރެއް. އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް މިހެން ހިފާ ބޯޓުތައް ނައްތާލަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަތީބު ހުސޭނު

08 May 2019

ރާއްޖޭގައި ބަންދު ކޮއްފައި ތިބި ލަންކާ މަސަްވެރިން ދޫކޮއްލާނަމަ ލަންކާ ގައި އެކި ކުށުގައި ބަންދު ކޮއްފައި މިހާރު ތިބި ދިވެހިން ދޫކޮއްލަން ޝަރުތު ކުރަން އެބަޖެހޭ ..ދ

The name is already taken The name is available. Register?

ދިހި

08 May 2019

ލަންކާގެ ޖަލުތަކުގައިތިބި ދިވެހީންނަކީ މުޅީންހެން ޑުރަގު ޑީލަރުން ..

The name is already taken The name is available. Register?

ކައުންސިލަރު

08 May 2019

އުހުނ. ހޯހޯ. އެމީހުން ބައިތިއްބާ ރާއްޖެއާ ފޭ ގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކިނބޫ

09 May 2019

މިތާ ޖަލުގަ ތިބި ލަންކާ މީހުންނަކީ ހުސް "މަސް ވިއްކާ ސްނައިޕަރުން." ދިވެހިން ދެކެ ރުޅިއަރާ ބަޔަކު ދިވެހި ގައުމުގެ ވެރިކަމުގަ ޔިބޭކަށް ނުޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޜަސީދް

09 May 2019

ލަންކާގަ ހައްޔަރުކޮށްފަތިބި ދިވެހިން ދޫކޮށްލާފިޔާ އުދަގުލާޖެހޭނީ....

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454