ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ދެއްވި ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހި ކުޑަކުދިންގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި، އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު ވެސް ކުޑަ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނުތަކެއް ހަދާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ގާނޫނުތައް ހިމެނެ އެވެ.

ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހި ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް، ޅަފަތުން ފެށިގެން އާއިލީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ލިބޭނެ ކުދިންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަގުސަދެއް ކަމަށެވެ.

"ތުއްތު ކުދީންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ޖިސްމާނީ ހަށިހެޔޮ ކަމަށް، ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭންޖެހޭ. އެ ކުދީންނަށް ހެޔޮލަފާ ތަރުބިއްޔަތެއް ދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، ކުޑަކުދިންގެ ސިއްހަތު ބެލޭނެ ދާއިމީ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ވެސް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ސިއްހަތަށް ގެއްލުންހުރި ތަކެއްޗާއި ސިއްހަތަށް ނުރަނގަޅު ތައްޔާރީ ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ތުއްތު ކުދިން ދުރުކުރުމަށް ކޮންމެ ބެލެނިވެރިއަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ޖެހޭ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފަހުރުވެރި އާއިލާއެއް ބިނާ ކުރެވޭނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަގީދާގެ މަތީގައި ތުއްތު ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައިބައިވުމުން ދުރުވެ، އެކުވެރިކަމާ އެކު ލާމެހިގެން އުޅުމުގެ ވިސްނުން އަށަގެންނުވޭނީ، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދަރިންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނުވައިގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.