މާލޭގެ ބާ އިމާރާތްތަކުގެ ކަންކަން އެބަ ބަލަން، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ: މޭޔަރު

މާލޭގައި ބާވެ، ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ކަންކަން ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ބަލަމުން ކަމަށާއި އެފަދަ ތަންތަނުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުން ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅުން މުހިއްމު ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މާލޭގައި ބާވެ، ބޮލަށް ވެއްޓެން ކައިރިވެފައިވާ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހުން އަންނަނީ ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. އެފަދަ އިމާރާތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާ ވިދާޅުވީ އެފަދަ ބައެއް ތަންތަނުގެ ވެރިންނާ މިހާރު ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ އެފަދަ ތަންތަނުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާއްމު ފަރުދުންގެ ގޭގެއާ މެދު ކުރެވޭނެ މާބޮޑު ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ތަންތަނަށް ގޮތެއް ހެދުމަށް ގާނޫނެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

"ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމާއި އެނޫން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބައެއް ތަންތަން އެބަހުރި. އެފަދަ ތަންތަނުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އެކަމަކު އާއްމުންގެ ގޭގެ އަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނުހެދޭނެ. އެކަން ކަމަށް ގާނޫނުތައް ބޭނުންވޭ. އެ ގާނޫނުތަކުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ ބާ އިމާރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ރަސްމީކޮށް ބެލުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ރަސްމީކޮށް ރިޕޯޓް ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލާނީ ރަސްމީކޮށް އަންނަ ޝަކުވާތައް އެކަނި ނޫން ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް އެފަދަ ތަންތަނުގެ ޝަކުވާ ރަސްމީ އުސޫލުން ރައްޔިތުން ރިޕޯޓްކޮށް ދެއްވުމަކީ. އެކަމަކު އެގޮތަށް ހުށަނާޅާ ތަންތަނުގެ މައްސަލަ ނުބަލާނެ އެކޭ ނޫން،" ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ ބާ އިމާރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި ގާނޫނެއް ނެތުމުގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ތަންތަނުގެ ވެރިންނާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހުރިހާ ތަންތަނުގެ ވާހަކައެއް ނޫން އެކަމަކު ބައެއް ތަންތަނުގެ ވެރިން ނުވެސް އުޅޭ މާލެއަކު، ދެން އެބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރުން ވެސް މި އޮންނަނީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށްވެފައި،" ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.