ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ ވަންދޫ އަނދިރީގައި!

ތ. ވަންދު އަށް ކަރަންޓު ދޭ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ، މުޅި ރަށުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.


ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ގިޔާސް ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އެ ރަށުގައި ކަރަންޓެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ރަށަށް ކަރަންޓް ދެމުން އައި ދެ ޖަނަރޭޓަރު ދެން ހެދޭނެ ދުވަހެއް ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަންދޫގައި ކަރަންޓް ދެމުން އަންނަނީ ފެނަކަ އިންނެވެ. އެ ރަށުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ފެނަކަ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގައި މައްސަލަ އުޅޭ ކަން ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ފެނަކަ އާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެނގިން. މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭރު ބުނި،" ގިޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 400 މީހުން ދިރިއުޅޭ ވަންދޫގެ ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި އެ ރަށުގައި ކަރަންޓް ދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ރޯދަ މަހަކީ ކަރަންޓު ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މަހެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން ގިޔާސް ވިދާޅުވީ، ދެ ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވުމުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓް ދޭ ކަރަންޓްދޭ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ ދޭތެރެދޭތެރެއިން މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެވެ. ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ހުރި ދެ ޖެނަރޭޓަރެއް ހަލާކުވުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވެސް މިދިޔަ މަހު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވި އެވެ. އެ ރަށަށް ވެސް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެނީ ފެނަކަ އިންނެވެ.