ރާއްޖެ އަށް އަންހެނަކު ދޫކޮށް، ފުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ހިފަހައްްޓައިފި

ދެމަފިރިން ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވުމަށް ފަހު "އަނބިމީހާ" ރާއްޖެ އަށް ދޫކޮށްލައި، އެ އަންހެންމީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފައިގެން ފުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.


އިމިގްރޭޝަން ބުނީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެ ދެ މީހުން ރާއްޖެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ނަމުގައި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ފިރިހެންމީހާ މިހާރު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަަށެވެ. އެ މައްސަަލައިގައި ހިފަހައްޓައި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރި ބިދޭސީ މީހާ އަކީ ކޮން ގައުމެއްގެ މީހެއް ކަމެއް އިމިގްރޭޝަނުން އަދި ނުބުނެ އެވެ.

މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން މީހުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމާއި އެ މީހުން ލައްވައި، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ އަމަލުތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ އެވެ. ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަ އޮތް މިންވަރު ބެލުމަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ނެރޭ ޓްރެފިކިން އިން ޕާސަންސް ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖެ ކުރިން އަބަދުވެސް އޮންނަނީ މަތީ މިންވަރަކަށް އެކުށް އޮތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ހުއްޓުވަން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ގާނޫނެއް ހެދީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ.