ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް އެޖެންޑާކޮށްފި

ނިމިގެން ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށް ނުދިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމާ ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހުގެ ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.


އެ ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ޖަލްސާގަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ދެ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދެވީ މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލުމަށެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު ހޯދައި ދެއްވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ވައުދެކެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް ނިމިގެން ދިޔަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދީފައި ނުވަނީ ތަފާތު އުޒުރުތައް ދެއްކުމަށް ފަހު އެވެ. އެ ބިލް އަވަސްކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުން ވެސް ބިލް އޮތީ ނިިމިގެންދިޔަ މަޖިލީހުގައި ތާށިވެފަ އެވެ.

ބިލް މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅިއިރު، ގާނޫނުއަސާސީ އާއި މިހާރު ހުރި ގާނޫނުތަކާ ފުށުއަރާ ބައިތައް ބިލުގައި ހުރި ކަމަށް ބުނެ، އެކަމާ މެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އެވެ. އެއާއެކު އެ ބިލް ވަނީ އިސްލާހު ކޮށްފަ އެވެ. ފަހުން ގެނައި ބަދަލާ އެކު އެ ބިލުގައި ބުނެފައިވަނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކުން ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ތަހުގީގީ އިދާރާއެއްގެ ބާރު ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދަން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފެންނަ ހެކިތައް ހިފެހެއްޓުމާއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބޭންކް އެކައުންޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި އެފަދަ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ކުރުމަށް ބޭންކްތަކަށް އެންގުމުގެ ބާރާއި ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އެންގުމާއި ކޯޓު އަމުރު ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ބާރު ވެސް އޮތީ ބިލުން ދީފަ އެވެ. ބިލްގައިވާ ގޮތުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެން ވަނީ އެ ވަގުތަކު، ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ މެމްބަރެއް ނުވަތަ މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށް ވަކި ކުރާނީ ރައީސް އެވެ. އަދި މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމާއި މަދު ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް ބިލުން ދީފައި އޮތީ ރައީސް އަށެވެ.