ކުއްލިއަކަށް އަދީބު "މިނިވަން"! މިއީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއް؟

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލި ޚިޔާނާތާއި ކުރީގެ ރަައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ލޯންކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން ފަދަ މައްސަލަތައް ނުބަލައި އަނބުރާ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވާލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމުމުން ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.


ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބާރާއި ނުފޫޒު އެންމެ ގަދަ އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ގިނަ ދައުވާތަކެއް އުފުލި އެވެ. އެ ދައުވާތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްތަކެއް އިއްވި ނަމަވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން އެ ހުކުމްތައް މިހާރު ބާތިލްކުރުމުން އަދީބު ވަނީ "މިނިވަންވެފަ" އެވެ.

އެއާ އެކު ކޯޓުތަކަށް އަނެއްކާވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޖީ އަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހައި ކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލުން ބަލަން އެންގި ދެ މައްސަލަ ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެއީ ޅ. މާބިންހުރާގެ އިކިއުޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އަދީބު ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލަ އާއި ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ އެވެ.

ދެން އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ނިންމި ގިނަ މައްސަަލަތަކަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އަދީބުގެ މައްޗަށް ޕީޖީން ކުރި އެކި ދައުވާތައް ކަން އެނގިފައިވެ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ، އަހްމަދު ހައިލަމްގެ ހުށަހެޅުއްވުމާ އެކު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން އެންމެ ގާޒީއެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތީ، އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ނުބަލައި އަނބުރާ ޕީޖީގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާލަން ކަމަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ދެއްކީ، އަދީބާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާ ކަމަށް ފެބުރުއަރީ 1، 2018، ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ނެރުއްވި އަމުރުގައި ބުނެފައި އޮތުމެވެ.

ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް، ނުވަ ގައިދީއަކު ވަގުތުން މިނިވަން ކުރަން އަމުރުކުރި އެ އަމުރުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގާއި ދައުވާ ކުރުމާއި ޝަރީއަތަށް ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ނުފޫޒުގެ ވާހަކަ ސަރީހަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ނުބަަލަން ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ނަން ހާމަނުކުރަން އެދިވަޑައިގެން ވާހަކަ ދެއްކެވި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ނުބަލަން ނިންމި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީސް ވެސް ބޭއްވީ އިޖުރާއަތުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. ހައި ކޯޓުން ދެ މައްސަލައެއް އަލުން ބަލަން އަންގާފައި ވަނިކޮށް އެ މައްސަލަތައް ނުބަލަން ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމުމަކީ ހައި ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ދަށު ކޯޓުން ޚިލާފުވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޚިޔާނާތާއި ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގެ މައްސަލާގައި އަދީބުގެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް، އެ މައްސަލަ ވެސް އަލުން ބަލަން ދަށު ކޯޓަށް އެންގިއިރު އަދީބު ހުންނެވީ 15 ދުވަހުގެ ގޭބަންދުގަ އެވެ. ހައި ކޯޓުން އެ ބަންދު އުވައެއް ނުލަ އެވެ. ހުކުމުގައި ބުނެފައި އޮތީ އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަދީބު ދަށު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަންދާ މެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ.

"ހައި ކޯޓުން ބަލަން އެންގި ދެ މައްސަލައެއް ވެސް ނުބަލައި އަނބުރާ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވާކަށް ނުނިންމޭނެ. އެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭނެ، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުން ގޯހިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅީމަ، އެއީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތް."

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ދަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ޝަރުއީ ނިޒާމު އިންސާފުން ބޭރުވެފައިވާ ކަމުގެ މިސާލެއް ދައްކަމުން، އެކަކު ލިއެފައިވާ ގޮތުގައި، ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި މީހާ ޖަލުގައި އުމުރު ހޭދަކުރަނީ އެވެ. އެކަމަކު ދައުލަތުން 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ޚިޔާނާތްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އަދީބު މިނިވަންވުމަކީ އިންސާފެއްތޯ އޭނާ ސުވާލު ކުރި އެވެ.

އަދީބު މިނިވަންވުމާ އެކު ސުވާލު އުފައްދަވައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ އައިމަން ރަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.