މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކޮމިޓީއެއްގައި ހިސާން!

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް، އެ ކޮމިޝަން ޒިންމާދާރުކުރުވާ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވެސް އޭނާ އިއްޔެ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި ހިސާން ހިމެނިވަޑައިގަތުމަކީ މިހާރު އޮތް ގޮތުން މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އެއީ ޖޭއެސްސީ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރު އިންނަވާނެތީ އެވެ.

މި މަހު ހުވާކުރި 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އަލަށް އުފެއްދި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖޭއެސްސީގެ އިތުރުން އެޓާނީ ޖެނެރަލާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އާއި ލޭބާ ޓްރައިބިއުނަލް އަދި މޯލްޑިވްސް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިސްބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން ހިމެނެ އެވެ.

މިހާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއި ހިސާނަކީ ކުރިން އެއް ލޯ ފާމެއް ހިންގެވި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވުމުން، އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ ކޮމިޓީއެއްގައި ހިސާން އިންނެވުމަކީ ވެސް މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޖުމްލަ އަށް މެމްބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް ހިސާންގެ ނަން ހުށަހެޅީ އެ ޕާޓީންނެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިނާއި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ސައުދު ހުސެއިނެވެ.

ޖޭއެސްސީ ހާޒިރުކުރާ މައްސަލަތަކުން ހިސާން ތަނާޒުލްވެވަޑައިގަންނަވާނެ. -- އިންތި
ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން.

އެ ކޮމިޓީގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުއިއްޒާއި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފާއި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމާއި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދުގެ އިތުރުން މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޒަރީރެވެ.

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި ހިސާން އިންނެވިޔަސް ޖޭއެސްސީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ކޮމިޓީގައި ހިސާން އިންނަވަނީ، އެއީ ހަމައެކަނި ޖޭއެސްސީއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީއަކަށް ނުވާތީ ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ،

"ޖޭއެސްސީ ހާޒިރުކުރާ މައްސަލަތަކުން ހިސާން ތަނާޒުލްވެވަޑައިގަންނަވާނެ،" އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ޖޭއެސްސީއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް މިއަދު ނިންމި އިރު ހިސާން ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަން އިންތި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ދެ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީ އެ ކޮމިޓީ އަށް ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުން ހާޒިރު ކުރުމަށެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖޭއެސްސީގެ އިތުރުން ވެސް ދައުލަތުގެ ބައިވަރު މުއައްސަސާތައް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރާނެ އެވެ. ބައިވަރު ގާނޫނުތައް ދިރާސާކުރުމާއި އެ ނޫން ވެސް މައްސަލަތައް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަސައްކަތްތަކުގައި، އިންތި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ހިސާނަށް އުޅުއްވޭނެ އެވެ.

ހިސާންގެ ދިފާއުގައި އިންތި ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު، އާ މަޖިލިހަށް އަލަށް އުފެއްދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު އިންނެވުމަކީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން މައްސަލަ ޖެއްސުމުން އޭނާގެ ނަން ވަކި ހިސާބަކުން އަނބުރާ ގެނެސް އެހެން ކޮމިޓީ އަކަށް ލި ކަމަށް ވެ އެވެ. ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފުގެ އަނބިކަނބަލުންނަކީ އެ ކޮމިޓީ އަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރެކެވެ.

މަޖިލިހުގައި ހިމެނޭ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) ހިމެނޭ ގޮތަށް 17 ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދިއިރު، ހުރިހާ ކޮމިޓީއެއްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވެސް ލިބެނީ އެމްޑީޕީ އަށެވެ. އެގޮތުން އެ ޕާޓީ އަށް މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުން 132 ޖާގަ ލިބެ އެވެ. ކޮމިޓީތަކުގެ ސްލޮޓްތަކުގެ އަދަދަކީ 176 އެވެ.