ފިހާރައެއްގެ ކައުންޓަރުގައި ބޭއްވުނު ވޮލެޓަކުން ވިޔަފާރިކޮށް، ވަގަށް ނަގައިފި

މާލޭގެ ފިހާރައެއްގެ ކޭޝް ކައުންޓަރުގައި މީހަކަށް ބޭއްވުނު ވޮލެޓަކުން ވިޔަފާރިކޮށް، އެ ވޮލެޓު ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ވައްކަމުގެ ވީޑީއޯ ބަޔަކު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ދަބަހެއް އަޅުވައިގެން ހުރި މެދު އުމުރުގެ ފިރިހެނަކު ވިޔަފާރިކޮށް ނިންމުމަށް ފަހު ކައުންޓަރު މަތީގައި ވޮލެޓު ބާއްވާފައި ދާ ތަނެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން، މެދު އުމުރުގެ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު އެ ކައުންޓަރު ކައިރީގައި މަޑުކުރާ ތަން ވީޑިއޯ އިން ފެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފިރިހެން މީހާ، ކައުންޓަރު މަތީގައި އޮތް ވޮލެޓުން ފައިސާ ނަގައި، އޭނާ ގަތް މުދަލަށް ފައިސާ ދައްކަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް އެ ދެ މީހުން ވޮލެޓު ހުޅުވާ މަންޒަރު ފެނެ އެވެ. ދެން ފެންނަނީ ފިރިހެން މީހާގެ ފަހަތު ޖީބަށް ވޮލެޓު ލާ ތަނެވެ. ވޮލެޓު ޖީބަށް ލަމުން އެ ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލައި ހީލަ އެވެ.

އެ ވޮލެޓު ހިފައިގެން އެ މީހާ ކައުންޓަރު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި އިރު، އޭނާގެ ފަހަތުން ވޮލެޓުގެ ވެރިފަރާތް ފިހާރަ އިން ނުކުމެގެން ދާ މަންޒަރު ވެސް ވީޑިއޯ އިން ފެނެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް މީހަކު އަދި ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.