ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އަށް ސީރިއަސް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރަކާ ބެހޭތަހުގީގެއް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ނަމަ ވަރަށް ސިއްރުން، އަދި އޭގެ ނިންމުންތައް ވެސް ފަހުން އާންމުނުކުރާ ސަގާފަތެއް ދެމެހެއްޓި ޖޭއެސްސީގެ އާ ފެށުމެކެވެ.


އެކަމަކު މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ)ގެ މައްސަލަ ހުޅުވާލައިގެން މި ބާއްވަނީ އޭނާ އިސްވެ އެކަމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޖޭއެސްސީން ބަލަން ފަށާ މި މައްސަލަތަކުގައި ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް ދިފާއީ ގިނަ ކަންކަން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލިދާނެ އެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޑީީޑީއަކީ، ކުރީގެ މައުހަދުން ހިންގި ގާޒީ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި، ފުރަތަމަ ގާޒީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅުއްވަައިފަ އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ މެދުގައި ޑީޑީ އޭރު މަޝްހޫރު ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް އޭނާ އެނގޭނީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުކުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ އެއް ގާޒީގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ކުރީގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށް، ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް، ވަރަށް ވަރަށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި އިއްވި އެވެ. މިދިއަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވުނީ އެ ހުކުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިއަަދު ޖޭއެސްސީން، ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ ތަހުގީގު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިރު ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގު ޓީމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ ހަައިސިއްޔަތުންނެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބަލާ އެއް މައްސަލަ އެތަނަށް ހުށައެޅުއްވީ ވެސް ނަޝީދެވެ.