ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދަނީ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ހިޔާ އަށް ގެންދިޔަ ކުއްޖެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އިން ފިލައިގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.


ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:29 ގަ އެވެ. އެ ކުއްޖާ ހޯދަން ފުލުހުން އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަ އެވެ.

ގެއްލިގެން އުޅެނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުރި ކުއްޖެއްތޯ ދެންނެވުމުން ފުލުހުން ބުނީ "އެކަމާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް" މިވަގުތު ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ މި މައްސަލައިގައި އޮތީ ހިމޭނުންނެވެ.

އެ ކުއްޖާއާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 3000600 އަށް ގުޅައި އެމައުލޫމާތު ދޭން ފުލުހުން އެދިފައި ވެ އެވެ.