ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ޖަރީމާތައް ބަލަން ކުއްލި މައްސަލައެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކާއި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުތައް އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.


ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލިހަށް ބަލައިގަނެ، ބަހުސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

ވަހީދު މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށް ކުރި ކެމްޕެއިނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންނަށް ވި އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ބަލައި އެކަން ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން ކަމަށެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އެތައް ބިލިއަނަކުން ގެއްލުންވެފައިވާ އިރު، މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މަޖިލިސް އޮތީ ބޮޑު ތަޅު އަޅުވާފައި ކަމަށެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން އެ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަހީދު އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 5 ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު، ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައަށެވެ.

"މިދިޔަ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި. ނުހައްގުން އަނިޔާ ދީފައި. ބައެއް މީހުން އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވޭ،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލައި އަނިޔާ ދިން އިރު، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލުވާލައި، އާއިލާތަކަށް ހިތްދަތިކަން ގެނުވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މާލިއްޔާ އިން ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް "ވައްކަންކޮށް" ހިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަން ބަލައި އިހުމާލުވާ، އަދި ކުށްވެރިވާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމަކީ ކުރަން އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ކަމަށް ވީ އިރު، މި ތަހުގީގުތައް ނުހިނގާ، ޝަރީއަތްތައް ނުހިނގާ އޮތުމަކީ ރައްޔިތުން އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވެ، ވަހީދު ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މިކަންކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށެވެ.