ލިންކް ސާވްގެ އޮފީސް ފަޅާލި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން

މާލޭގެ އަބަދަށްފެހިމަގުގައި ހުންނަ ލިންކް ސާވްގެ އޮފީހެއް ފަޅާލައި، އެ ފިހާރައިގެ ދެ ތިޖޫރިއެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައުލޫމާތު ފެތުރުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.


ފުލުހުން މީޑިއާ އަށް ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ، ލިންކް ސާވްގެ އޮފީސް ފަޅާލައިގެން އެ ތަނުގެ ދެ ތިޖޫރިއެއް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިއަދު ހެނދުނު 8:21 ހާއިރު މައްސަލައެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ތަނުން އެއް ތިޖޫރީގައި 4،000ރ. އަދި ދެން ހުރި ތިޖޫރީގައި ފައިސާއެއް ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

އެކަމަކު، މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފުލުހުން އެކަން އިސްލާހުކޮށް، މީޑިއާ ގައި ބުނީ ފަޅާލާފައި ވަނީ ލިންކް ސާވްގެ އޮފީސް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ މައުލޫމާތު ކުށެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް، ފަހުން ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ފަޅާލާފައި ވަނީ ރެޑްބޮކްސްގެ އޮފީހެވެ.

"[ފަޅާލާފައި ވަނީ] ލިންކް ސާވްގެ ފިހާރައެއް ކަމަށް ބުނެވިފައި ވަނީ މައުލޫމާތުގެ ކުށަކުން. ވީމާ މި ކުށަށް މާފަށް އެދެން،" ފުލުހުންގެ ރަސްމީ މީޑިއާ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕަށް ފޮނުވި މެސެޖުގައި ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ރެޑް ބޮކްސް އަކީ ވެސް ލިންކް ސާވްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ހިންގަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ.