2.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ވަނީ މަގާމަށް އައުމުގެ ދޮޅު އަހަރު ކުރިން ލިބިފައި: ޝައުނާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ހަމަޖެހުނީ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދޮޅު އަހަރު ކުރިން ކަމަށާއި އެ ލޯނު ހޯދުމުގައި ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތު ޝައުނާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގައުމީ ބޭންކް، ބީއެމްއެލްގެ ހޯމް ލޯން ސްކީމަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޝައުނާ އަށް ބޮޑު ލޯނެއް ލިބުނު ގޮތަކާ މެދު ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އެމީހުން ގަބޫލު ކުރި ގޮތުގައި ޝައުނާ އަށް ލޯނު ލިބުނީ ސިޔާސީ މަގާމެއްގައި ހުންނަވައި، ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންނެވެ.

އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރައްވައި ޝައުނާ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ބީއެމްއެލް އިން ލޯން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އަދި ލޯނު 2017 ގައި ހަމަޖެހުނު އިރު، ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިދިޔަ އަހަރު ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ލޯނު ހޯދަން ހުށަހެޅުއްވީ ފިރިމީހާ ތޯރިގް ހާމިދުއާ ގުޅިވަޑައިގެން "ޖޮއިންޓް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި" ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝައުނާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.

"މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ލޯން ހޯދީ ބުނާ އިރު، އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި ތިބީ އިދިކޮޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި. ދޮޅު އަހަރު ކުރިން އެޕްރޫވްކޮށްފައި އޮތް ލޯނެއް އެއީ،" ޝައުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލޯނަށް އެދި ބޭންކަށް ހުށަހެޅުއްވި އިރު، ދެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަދަދު ވެސް ހިމެނުއްވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެ ބޭފުޅުންނަށް 66،000ރ. އޭރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝައުނާ އަށް މިހާރު ސަރުކާރުން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ 46،000ރ. އެވެ.

ރައީސް އޮފީހަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވި އިރު، ދަރަނީގެ އެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެނގެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޝައުނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ހަ މަސް ކުރިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި މައުލޫމާތު ވެސް އެ އޮފީހުގައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އާމްދަނީގެ ބައިން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ހަ މަސް ތެރޭގައި 90،000ރ. ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މުސާރައިގެ އިތުރުން ޕީއާރު ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން މަހަކު 23،000ރ. ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

"ބަޔަކަށް ހީވީ މިހާރު ލިބެނީ 90،000ރ. އޭ. އެކަމަކު އެވަރެއް ނުލިބޭ،" ޝައުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝައުނާ ވަނީ މަގާމުގައި ހުންނެވިހާ ހިނދު، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން. ނުވަސް ކުރާނަން. އެކަމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ނުކުރާނަން. މަގާމުގެ ނުފޫޒެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރާނަން،" ޝައުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.