ބާރު ލިބޭ ދުވަހަކުން އެގްރިމެންޓްތައް އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާނަން: ޔާމީން

ވެރިކަމުގެ ބާރުލިބޭ ދުވަހަކުން މި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ އެގްރިމެންޓްތައް އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ވެރިކަން ގެއްލުނު ފަހުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޔާމީން ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރެއްވީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ހަރުމުދާ ދިނުމާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް، "ފޭރުމާ ދެކޮޅަށް" ނަމުގައި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

"މާތްﷲގެ ރަހުމަތާ އެކު ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާރު ހިނގާ ސަރުކާރެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ މި ހުރިހާ އެގްރިމަންޓެއް އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާނަން،" ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ ކޮން އެގްރިމެންޓުތަކެއް ކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ސަރުކާރުން ދަނީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ބޮޑު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ މަޖިލީހުގަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކޮޗިން އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާ ދެމެދު ފެރީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެސް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ މަސައްކަތަށް އިންޑިޔާގެ ކެބިނެޓުން ވަނީ ރުހުންދީފަ އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޔާމީން ވަނީ މި ސަރުކާރުން ޖުޑީޝަރީ ފޭރިގަނެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމަކީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ދެ ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.