މީޓަރު ޓެކްސީ އެޕްލިކޭޝަނަށް ފަސް ހުށަހެޅުމެއް، މި މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ

މީޓަރު ޓެކްސީ އެޕްލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ފަސް ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ އެއްޗެހިތައް ބެލުމަށްފަހު މި މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ދެ ފަރާތަކާއި ލަންކާގެ ތިން ފަރާތަކުން މީޓަރު ޓެކްސީގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމަ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުސަތުދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ވާދަވެރިކަން ބޮޑުކުރުމަށް އެ މަސައްކަތް އެއް ބަޔަކާ ހަވާލުނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. މަސައްކަތްކުރާނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޝާމިލްކޮށްގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއާއެކު ޓެކްސީގެ އާ އަގުތައް އިއުލާނުކުރާނެކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޓެކްސީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ހޯދަން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓެކްސީ ދަތުރުގެ އަގުތައް މިހާރު ފައިނަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް އަދި އާއްމުންނަށް ވެސް ފަސޭހަވާނެ އަގުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިނިސްޓްރީ އަށް އައިސް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް، އެބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެއްވިއިރު އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައި ވާނީ އެބޭފުޅުންގެ ވެސް ހިޔާލާ އެކީގައޭ މިކަންތައް ދާނީ،" ނަހުލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓެކްސީ އަގުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާއަކާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ބަދަލަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓެކްސީތަކުގައި މީޓަރު ހަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ ގޮތަށް ހަދަން ސަރުކާރުން ނިންމީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެއާއެކު ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާއިރު ހެލްމެޓް އެޅުން ވެސް މަޖުބޫރުކޮށްފައި ވެ އެވެ.