ހަރަމައިން ޖަމާއަތުގެ މީހުން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި

ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި، އަލް ހަރަމައިން ހައްޖު ގްރޫޕަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ މައްސަލާގައި އެ ޖަމާއަތުގެ މީހުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އަލްހަރަމައިން ޖަމާއަތުން ހައްޖުވެރިންގެ އަތުން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ނަގާތީ ބަޔަކު އެ ޖަމާއަތުގެ އޮފީހުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފަ އެވެ. އެ މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލާގައި އެ ޖަމާއަތުގެ މީހުން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޖަމާއަތުގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

އެ ގުރޫޕަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އެ ޖަމާއަތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ހައްޖާޖީއެއްގެ އަތުން 69،965ރ. ނެގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޖަމާއަތުން 100،000ރ. ނަގާ ކަމަށް ފައިސާ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރު ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޖަމާއަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިން ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާތަނަށް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަރަމައިން ޖަމާއަތުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ މައްސަލަ އެކަނި ކަމަށެވެ.

ހައްޖަށް ގެންދާ ޖަމާއަތްތަކުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ މައްސަލަ އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފެންމަތިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ގަވައިދުތަކެއް ހެދި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.