ކުރީގެ ހަތަރު މިނިސްޓަރެއްގެ ނަން ކުންފުނިން ނަގައިފި!

އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ރާއްޖެ އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ އިޝްތިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏަކުން، ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސް ހަތަަރު ބޭފުޅެއްގެ ނަން ބޭނުންކޮށް، އެންމެ ފަހުން އެ ނަންތައް ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލުން އިއްޔެ އުނިކޮށްފި އެވެ.


މޯލްޑިވްސް އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުގެ ގޮތުގައި އާންމުކުރި ލިއުންތަކުގައި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް އާއި ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރުގެ ނަން ހިމެނުނެވެ.

މުނައްވަރުގެ ނަން އޮތީ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ)ގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިދިއަ ބުރާސްދަތިދުވަހު އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ އޭނާއަށް އެނގިވަޑައިގެން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ނަން އެ ކުންފުނީގެ ލިއުމުގައި މިހާރު ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޖިހާދާއި ޑރ. ޝައިނީ އަދި އަނިލްގެ ނަން އޮތީ އެޑްވައިޒަރުންގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ޝައިނީ ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގައި އޭނާގެ ބޭރު ބައެއް ރައްޓެހިން ތިބި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏާ އޭނާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުން ދަންނަން. ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމުގައި އެމީހުންނަށް ލަފާ ވެސް ދީފައި ހުންނާނެ. އެކަމަކު އެކުންފުންޏާ އަޅުގަނޑަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް،" ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ އިސް ވެރިންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ބަޔަށް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. އެގޮތުން ކުރީ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ނަމެއް މިހާރު ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު އެބަ ހުއްޓެވެ. އެ ކުންފުނިން އިޝްތިހާރުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައިގައި އެކުންފުނިން މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އެޗްޑީސީން ބުނީ މޯލްޑިވްސް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓަށް ހުޅުމާލެ އިން އެއްވެސް ބިމެއް ދޫކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޖިރާތު ޕެޓްނުންތާވޮންގް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. އެކަމަކު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ކުރިން އޮތް މެނޭޖްމަންޓް ލިސްޓާއި ފަހުގެ ލިސްޓްގައި ވެސް އޭނާގެ ނަމެއް ނެތެވެ.

ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ބާނީ އަދި ސީއީއޯ އަކީ މެލޭޝިއާގެ މީހެއްގެ ކަމަށްވާ އެރިކް ކޯ އެވެ. އޭނާގެ ތައާރަފްގައި ވާ ގޮތުން އެއީ މެލޭޝިއާގެ ފުލްޑާ އިންޓަނޭޝަަނަލް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ ވެސް ސީއީއޯ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެތައް ގައުމެއްގެ އެތައް ކުންފުންޏެއްގެ މަތީ މަގާމުތައް ފުރާފައިވާ ކަމަށް ތައާރަފްގައި ލިއެފައިވެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ޓީމުގެ ޗެއާމަނަކީ، ވެބްސައިޓްގައި ވާ ގޮތުން، ފިލިޕް ވޮން އެވެ. އޭނާއަކީ ތައިލެންޑްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި މިހާރު އަރުވާލެއްވިގެން އުޅުއްވާ ތަކްސިން ސިނެވަތުރާގެ މުޝީރެއް ކަމަށް، ތައާރަފުގައި ލިއެފައިވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ކުންފުންޏާއި ބޭންކްތަކެއްގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް، ތައާރަފުގައިވެ އެވެ.

އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓްގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ގޮތުން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އެ ކުންފުނިން މިހާތަނަށް 10 ބިލިޔަން ޑޮލަރު ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަދަދަކީ 20 އެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ 10 ގައުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސްތައް ހުރި އިރު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ 200 ކަމަށް ވެސް، ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ލިއެފައިވެ އެވެ.

އެޗްޑީސީއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް

މޯލްޑިވްސް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާ އަދި ހިންގަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިޝްތިހާރުކޮށްފައިވ ވިޔަސް އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭން އެއްވެސް ބިމެއް އެމީހުންނަށް ދޫކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރެހުންތަކަކާއި މައުލޫމާތުތަކެއް އެމީހުން ބޭނުންކޮށްފައި އެހެރީ. އެކަން ބަލަމުން މިދަނީ،" ސުހައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު އެކުންފުންޏާއި އެޗްޑީސީއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް."

ޝައިނީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން މިހާރުގެ ސަރުކާރާ އެކު މޯލްޑިވްސް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ބައެއް ވެރިން އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަ އަށް ބާރު ލިބޭ މައުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.