ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ކައިރިން ފޭރުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ކައިރީގައި މިރޭ ހިނގި ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔޫނިއަންގެ އޮފީސް ކައިރީ ހިނގި ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއް މިރޭ 9:14 ގައި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފުސީލެއް ފުލުހުން އަދި ނުދެ އެވެ.

މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ވެފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޖަރީމާތަކުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ފޭރިގެންފައި ވާއިރު ފޭރުނު ގިނަ ފައިސާތަކެއް މިހާތަނަށް ވަނީ ނުހޯދި އެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުމާލޭގައި މީހެއްގެ އަތުން 15،000 ޑޮލަރާއި 150،000ރ. ފޭރުނު މައްސަލައިގައި މީހަކު މިހާތަނަށް މީހަކު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާއިރު ފައިސާ ވެސް އަދި ނުހޯދެ އެވެ.

ފޭރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މަސް ކުންފުނި އެންސިސްގެ 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ބީއެޗްއެމްގެ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި މިފްކޯގެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ހަތް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އެވެ. މި މައްސަލަތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވައިފަ އެވެ.