ފެން ހޮޅި ވަޅުލުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ފެން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށްޓަކައި އެ ރަށުގައި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ ބީޗް ސަރަހައްދު މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.


ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ބީޗު ސަރަހައްދަށް ނުވަދެވޭނެހެން ޓޭޕް ދަމައި އެތަން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެޗްޑީސީން ވަނީ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުސްކުރަން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެއް ދީފަ އެވެ. އެ މުއްދަތު މި އަދުގެ މެންދުރު 3:00 އަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

ސުހައިލް ވެސް ވިދާޅުވީ، ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތައް މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:00 ގެ ކުރިން ހުސްކޮށް، އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ނުކޮށްފި ނަމަ އެ ތަންތަން އެޗްޑީސީން ރޫޅާލާނެ އެވެ.

ސުހައިލް ވިދާޅުވީ ހޮޅި ވަޅުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން މިހާރު މޭޒާއި ގޮނޑި ޖަހާފައި ހުރި ތަނުގައި ކަމަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ފަސް ހޮޅިއެއް ވަޅުލާއިރު، އެ މަސައްކަތަށް 8-12 މަސް ނަގާނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

"ބީޗް ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި ޕްލޭނެއް ހަދާނަން. އެކަމަކު، ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތަށް ފަހު އެތަން ބޭނުންކުރާނީ އާއްމު ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި، އެތަނުގައި ގޮނޑި އާއި މޭޒު ޖަހައިގެން. އޭރުން ހިތްހަމަޖައްސާލަން އެތަނުގައި އިށީނދެލެވޭނެ،" ސުހައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗް ސަރަހައްދުން ފެށިގެން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ބަންދުކުރިއިރު، އެތަނުގައި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަމުން ދަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަމް (އޭސީސީ) އިން ވަނީ އެޗްޑީސީ އަށް އަންގައިފަ އެވެ. އަދި އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލައި ހުޅުމާލެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަކީ އަދުލުވެރި އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ނުވާތީވެ، އެކަން ރެގިއުލޭޓު ކުރެވޭނެ އުސޫލަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް ވެސް އޭސީސީން ވަނީ އެޗްޑީސީ އަށް އަންގައިފަ އެވެ.