އިންޑިއާގެ ހިމާޔަތަށް އަދީބު އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އިންޑިއާގެ ހިމާޔަތަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވަކީލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


އަދީބު ފިލައިގެން ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ވަނީ އޭނާ ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ. އޭނާ އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަދީބުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ހިމާޔަތަށް އަދީބު އެދުނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ދައުވާ އުފުލުމުގެ ބިރު އޮތުމާއި، ދޮގު ބަޔާންތައް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން އޭނާއަށް މަޖުބޫރު ކުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަދީބު ނުކުރާ ކުށްތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް އަންގައި، ބަޔާންތަކުގައި ސޮއި ކުރަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަޖުބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ އޭގެ ސަބަބުން އަދީބާއި އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ވެސް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ހިމާޔަތަށް އޭނާ އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާ ޝަރުއީ ނިޒާމެއްގެ ޝިކާރައަކަށް އަދީބު ވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް،" އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ހިމާޔަތަށް އެދުމުގެ އިތުރުން، އެކަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އިންޑިއާ އަށް ވެސް އަމަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުން އަދީބު ރާއްޖެއާ ހަވާލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަކީލުން ބުނެފައިވެ އެވެ. އެހެންވެ، ހިމާޔަތަށް އެދިފައިވާ އެދުމާ މެދު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރަނގަޅަށް އަމަލު ކުރުމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަކީލުން ގޮވާލާފައިވެ އެވެ.

ޓަގު ބޯޓެއްގައި އަދީބު ބޭރަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން ބަނދަރުން އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އޭނާ ހިފެހެއްޓީ އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިއަކު އެކަން ރިޕޯޓް ކުރުމުން ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭނާ ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮން ތަނަކަށްތޯ އާއި އެކަމުގެ ތަހުގީގުތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުންޏެވެ.