އެޖެންޑާގައި ހުރި ކަންކަން ނިންމަން މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ހުރުމުން އެ ކަންކަން ނިންމަން މިރޭ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން މަޖިލިހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފި އެވެ.


މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވައި ދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެޖެންޑާގައި އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ފަށަން އޮތް ބިލްތަކާއި ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ ހަފުތާގައި އަޟްހާ އީދު ބަންދާ ދިމާވާތީ ވީހާ ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތިން ދުވަހަށް ފަހު، ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ ބޮޑު އީދު (އަޟްހާ އީދު)ގެ ޗުއްޓީ އަށް. އެހެންވީމާ އެ ޗުއްޓީ އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތްތައް ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް ބޭނުންވާނެ ގޮތް،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ، އަޅުގަނޑު ގަސްދު ކުރަނީ މިރޭ ނުވައެއް ޖަހާ އިރު ވެސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން."

މަޖިލިހުގައި ކުރިން އަމަލު ކުރާ އުސޫލަށް ބަލާ އިރު، ރޭގަނޑު ޖަލްސާތައް ބާއްވަނީ މުހިންމު ކަންކަން ނިންމުމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި [އާ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާތީ އަމަލު ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ގަވައިދު) ވާ ގޮތުން އާންމުކޮށް ޖަލްސާތައް ބާއްވަނީ ކޮންމެ ހޯމަ އަކާއި އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާގައި ހުރި ކަންކަން ނުނިންމޭ ކަމަށްވާ ނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ވެސް ރޭގަނޑު ޖަލްސާތައް ބާއްވަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އީދު ޗުއްޓީ އަށް މެމްބަރުން ވަޑައިގަންނަވާ އިރު، އެޖެންޑާގައި ހުރި ކަންކަން ތޮއްޖެހިފައި ނޯންނަ ގޮތަކަށް ބާއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް 13 މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކޮށްފައިވެ އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން މުހިންމު ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ފަސް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގެ ބަހުސް ފެށުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ބައެއް ގަރާރުތަކާއި ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްތަކުގެ ބަހުސް ފަށަން އެޖެންޑާކޮށްފައިވެ އެވެ.