އައްޑޫގެ 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ފައިސާ ދައްކަން 20 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް

އައްޑޫގައި އަލަށް އަޅާ 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓް ލިބޭ މީހުންނަށް އެތަންތަނަށް ފައިސާ ދައްކަން 20 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިތުރުން ޑައުންޕޭމަންޓް ވެސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


އައްޑޫގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ މިހާރު ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި އަލަށް އިއުލާން ކުރި ގޯތިތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ނޭޅި ދަތި ހާލުގައި އުޅޭ އާއިލާތަކަށް އިސްކަންދޭ ގޮތަށެވެ.

އާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި މަހު 8 ގައި ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އަވަށްތަކުގެ އަވަށު އޮފިސްތަކުން އަންނަނީ ފޯމް ދޫކުރަމުންނެވެ.

ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އޮންނާނެ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ބޯހިޔާވަކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިތަދޫގައި 712، މަރަދޫގައި 164، މަރަދޫފޭދޫގައި 81، ފޭދޫގައި 247، ހުޅުދޫގައި 165 އަދި މީދޫގައި 131 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާނީ ތިން ކޮޓަރި އާއި ތިން ފާހާނާ އާއި ސިޓީން ރޫމް އަދި ބަދިގެ ހިމެނޭ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެއިން ޔުނިޓެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި 900 އަކަފޫޓު ހުރެ އެވެ.

ޔުނިޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ފަށާނީ އިމާރާތްކޮށް ނިމި، ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންނާ ހަވާލުކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެންނެވެ. ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ދައްކައި ނިމެންދެން އެތަންތަން ރަހުނު ވެސް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

ކައުންސިލުން ވަނީ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލު ވެސް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

އައްޑޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އެޅީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ. އޭރު ފޭދޫގެ ދެ ސަރަހަދެއްގައި ޖުމްލަ 25 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާފައިވެ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިތަދޫގައި އެޅި 264 ފްލެޓާއި ހުޅުދޫގައި އެޅި 48 ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު އަންނަނީ ވަމުންނެވެ. ކައުންސިލުން ދާދި ފަހުން ވަނީ އައްޑޫގެ ތިން އަވަށަކުން ގޯތި ދޫކުރަން ވެސް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މަރަދު އާއި ހުޅުދު އާއި މީދޫންނެވެ.