އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭ އަށް ކުއްޔަށްދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އޮޑިޓެއް ހަދަނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެން އޮޑިޓެއް ހަދަން ހަވާލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.


މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިގޮތަށް މި ނިންމީ، އާ ޓާމިނަލް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ކުއްޔަށް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑު ފެތުރި، ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ހަދާ އާ ޓާމިނަލް، ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ އެވެ. އެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން މިއަދު ފާސްކުރީ އެކަމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ހަވާލު ކުރާށެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ 73 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފަ އެވެ.

ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި، އާ ޓާމިނަލް ހަމައެކަނި ޓީއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރުމުން، ވާދަވެރިކަމަށް ބުރޫއަރާނެ އެވެ.

މި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުން މި ސުވާލު އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވި އެވެ.

އެ މަނިކުފާނު އޭރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ވަކި ބަޔަކަށް ޓާމިނަލް ދޭން ނިންމާފައި ނުވާ" ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދިނުމާ މެދު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން މީޑިއާއާ ހަމައަށް މިހާތަނަށް ތިލައެއް ނުވެ އެވެ.

އެ ބޯޑުގެ އެއް މެމްބަރަކު ވެސް އޭރު ވިދާޅުވީ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރާ ވަކި ކުންފުންޏަކަށް މުޅި ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ.

ޓީއެމްއޭ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ޓީއެމްއޭގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ އެމެރިކާގެ ބައިން ކެޕިޓަލާއި ޗައިނާގެ ޓެމްޕަސް ގްރޫޕުންނެވެ. ކުރިން އެމެރިކާގެ ބްލެކް ސްޓޯން އިން ކޮންޓްރޯލްކުރި މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ބައިން އާއި ޓެމްޕަސް ގުޅިގެން 2017 ގައި ގަތީ 550 މިލިއަން ޑޮލަރު (8.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ކަމަށް އެ ދުވަސް ވަރު މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ފެތުރި އެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ބޮޑު މާލީ މުއާމަލާތެވެ. ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަނީ ސީޕްލޭން ދުއްވާ ކުންފުނިތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދީގެން، އެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށެވެ. އެގޮތުން އެމްއޭސީއެލުން އަކަމީޓަރަކަށް ޗާޖުކުރަނީ ނުވަ ޑޮލަރު (138ރ) އެވެ. އެ ޓާމިނަލްތައް ހަދާފައި ވަނީ ވެސް ކުންފުނިތަކުން އަމިއްލައަށެވެ.

އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ވާދަވެރި ވިޔަފާރިއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެއް ބަޔަކަށް ހުރިހާ ކޮންޓްރޯލެއް ނުދީ، ސަރުކާރުން ވެސް އެކަމުގައި ރަނގަޅު ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅެގެންނެވެ. އެ ނަޒަރުން ވިސްނާ އިރު އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ކޮންޓްރޯލް، އެމްއޭސީއެލް ނޫން ބަޔަކަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.