ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމުގައި ބަލަންވީ ގާބިލް ކަމަށް، ޖިންސަކަށް ނޫން: ޖަމީލް

ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމުގައި ބަލަން ޖެހޭނީ ގާބިލްކަމަށް ކަމަށާއި ޖިންސަށް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު އައްޔަން ކުރުމާ މެދު ލަފައަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެެސްސީ) އަށް ފޮނުއްވައިފަ އެވެ. އެހެންވެ އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމާ މެދު ބައެއް މީހުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ވަނީ ތަފާތުވެ އެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ގާޒީން އަންޔަންކުރި އިރު ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޑރ. ޖަމީލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އެބަ ތިއްބެވި ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު ފުރަތަމަ އައްޔަންކުރީ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަމީލްގެ ޓްވީޓް

"ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ގާބިލްކަމާއި، ތެދުވެރިކަމަށެވެ. ވަކި ޖިންސަކަށް ނޫނެވެ،" ޖަމީލް ލިއުއްވި އެވެ.

އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުރަވެ، ދާދިި ފަހުން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފަތުވާ މަޖިލީހުން ވަނީ ފަތުވާއެއް ވެސް ނެރެފަ އެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރީ 2007 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭރު ދަށު މަރުހަލާގެ ދެ ކޯޓަކަށް ދެ އަންހެން ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރި ފަހުން ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮނޑި ވެސް އަންހެން ބޭފުޅަކު ވަނީ ފުރއްވައިފަ އެވެ.

މިހާރު ވެސް ސިވިލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިތުރުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އެބަ ތިއްބެވި އެވެ. އެކަމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަން މީގެ ކުރިން އަންހެން ބޭފުޅަކު ކުރައްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ.